Reikwijdte artikel 89 Sv: geen vergoeding voor gederfde inkomsten. Procedure niet bedoeld voor gevolgschade door optreden OM in de media.

Gerechtshof Amsterdam 14 oktober 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:4135

De verzoeker is op 20 maart 2012 in verzekering gesteld op verdenking van overtreding van de artikelen 45 en 47 juncto 157 van het Wetboek van Strafrecht. Het bevel tot inbewaringstelling van de verzoeker is van 23 maart 2012. Bij beschikking van de rechter-commissaris van 23 maart 2012 is de voorlopige hechtenis van de verzoeker met ingang van 23 maart 2012 onder voorwaarden geschorst.

De strafzaak is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel. Het op 17 augustus 2015 op tegenspraak gewezen arrest in die strafzaak is inmiddels onherroepelijk geworden.

Verzoekschrift

Het verzoekschrift strekt tot het verkrijgen van een vergoeding ten laste van de Staat, ter zake van schade die de verzoeker stelt te hebben geleden als gevolg van de ondergane verzekering in de strafzaak met voormeld parketnummer, welke schade als volgt is gespecificeerd:

  • 3 dagen verblijf op het politiebureau (ad € 210,00 per dag) € 630,00
  • gederfde inkomsten over de volgende jaren: 

2012 € 57.745,43

2013 € 232.144,60

2014 € 179.732,72

2015 € 226.590,50

Totaal € 696.213,25 € 696.213,25

Totaal € 696.843,25

Het hof acht gronden van billijkheid aanwezig tot toekenning van een vergoeding ter zake van de door de verzoeker ondergane drie dagen verzekering op het politiebureau tot het bedrag van € 315,00 (€ 105,00 per dag). Het hof acht geen termen aanwezig voor het toekennen van een hogere vergoeding dan de forfaitaire vergoeding.

Het hof wijst af het (voorwaardelijke) verzoek van de advocaat van de verzoeker om in het geval het hof zich onvoldoende voorgelicht acht het onderzoek in raadkamer te heropenen, teneinde de verzoeker en diens advocaat in de gelegenheid te stellen het verzoek schriftelijk aan te vullen, daar het zich voldoende voorgelicht acht.

Het hof is van oordeel dat de door de verzoeker verzochte vergoeding met betrekking tot de gederfde inkomsten over de jaren 2012 tot en met 2015 niet voor toekenning in aanmerking komt, aangezien het rechtstreeks causaal verband tussen de door de verzoeker ondergane verzekering en deze gederfde inkomsten niet is komen vast te staan, temeer daar de verzoeker in raadkamer onder meer heeft opgemerkt dat het verlies aan opdrachten en daarmee inkomsten in de jaren na zijn aanhouding en inverzekeringstelling met name zijn veroorzaakt door de houding en het optreden van officier van justitie mr. naam 2 in de media. De procedure ex artikel 89 Sv is echter niet bedoeld voor kennelijke gevolgschade ten gevolge van de wijze van optreden van het Openbaar Ministerie in een bepaalde strafzaak. Het hof zal dit deel van het verzoek dan ook afwijzen.

Beslissing

Het hof kent ten laste van de Staat aan de verzoeker een vergoeding toe van € 315,00 (driehonderdvijftien euro).Lees hier de volledige uitspraak. 

Print Friendly and PDF ^