Overzicht belangrijkste voornemens en ontwikkelingen van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten

Dijsselbloem heeft afgelopen 8 juli een overzicht verzonden van de belangrijkste voornemens en ontwikkelingen ten aanzien van wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten, aan de hand van de wetgevingswensen van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Actuele ontwikkelingen

Europees toezicht

Dijsselbloem acht snelle overeenstemming over de oprichting van een Europese bankenunie van belang. Er wordt daarom ook stevig ingezet in Europa opdat alle elementen die daarvan onderdeel uitmaken goed geregeld zijn.

Implementatie en vormgeving nationale regelgeving

De minister is voornemens in overleg met DNB en de AFM te verkennen op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat de Wft ook in de toekomst een adequaat wetgevingskader vormt waarin nationale en Europese regels zonder problemen kunnen worden ingepast.

EIOPA preparatory guidelines

Eerst wordt de definitieve EIOPA prepatory Guidelines afgewacht, voordat bezien wordt of en in hoeverre het noodzakelijk is om in lijn met die Guidelines het Bpr aan te passen. Wel wordt er reeds - voorafgaand aan Solvency II – gewerkt aan verdere versterking van het verzekeringstoezicht.

Eerder geformuleerde wetgevingswensen

Trigger event bepalingen

In het richtlijnvoorstel voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (bank recovery en resolution directive; BRRD) is voorzien in een uitbreiding van de trigger event regeling tot zogenoemde ‘crisis prevention measures’. Dijsselbloem zal bij de implementatie van de richtlijn deze uitbreiding van de trigger event regeling in nationale wetgeving omzetten.

Oversight betalingsverkeer

De invoering van het toezicht op afwikkelondernemingen en het voorgenomen aanpassing van artikel 3:17 Wft zijn een uiting van het belang dat Dijsselbloem hecht aan goed toezicht op betalingsverkeer. Het betalingsverkeer wordt steeds internationaler en er doen zich veel nieuwe ontwikkelingen voor. Dijsselbloem blijft graag in gesprek met DNB over de vormgeving van het toezicht en het waarborgen van betrouwbaarheid in de gehele keten van het betalingsverkeer.

Vvgb-plicht voor dividenduitkeringen door banken

Artikel 3:96 van de Wft zal in lijn met de wens van DNB worden aangevuld.

Schorsen beleidsbepalers en commissarissen

Vooralsnog is Dijsselbloem van mening dat de Wft de mogelijkheid biedt voor een toezichthouder om, in geval van twijfel aan betrouwbaarheid van een beleidsbepaler of commissaris, een onderneming een aanwijzing te geven waarin die onderneming wordt gevraagd om de betrokken beleidsbepaler of commissaris te schorsen. Het is naar zijn mening vooralsnog niet nodig of wenselijk om regelgeving op te stellen die het mogelijk maakt om ook al bij twijfel aan geschiktheid een aanwijzing met een dergelijke inhoud te kunnen geven.
De discussie hierover zet Dijsselbloem graag voort met de toezichthouders.

Beleggingsondernemingen derde landen

Conform de wens van DNB bevat het implementatiewetsvoorstel richtlijn kapitaaleisen (CRD IV) een regeling voor beleggingsondernemingen uit derde landen die geënt is op die voor bijkantoren van banken uit derde landen. De eis van vestiging via een bijkantoor in Nederland is daarin niet opgenomen, aangezien Dijsselbloem deze te ver strekkend vind.

Portefeuille-overdracht verzekeraars

In lijn met de wens van DNB worden artikel 3:118 Wft en artikel 2 van Besluit bijzondere prudentiële maatregelen beleggerscompensatie en depositogarantie Wft aangepast.

Nieuwe wetgevingswensen

Macroprudentiële bevoegdheden

In het implementatiewetsvoorstel richtlijn CRD IV wordt DNB als ‘designated authority’ voor de toepassing van de in de CRD IV genoemde macroprudentiële instrumenten aangewezen. Vanwege de rol van de minister van Financiën ten aanzien van de stabiliteit van het financiële stelsel en de mogelijke invloed van bepaalde maatregelen op het functioneren van de reële economie en de nationale vastgoedmarkt, wordt voor de in de met CRD IV samenhangende verordening (CRR) genoemde instrumenten bezien op welke manier de betrokkenheid van de minister tot uitdrukking kan worden gebracht.

Evaluatie interventiewet

De door DNB opgebrachte punten zullen worden meegenomen in de evaluatie van de Interventiewet. In de evaluatie zal ook aandacht worden besteed aan de samenloop tussen de BRRD en de Interventiewet. De verwachting is dat de evaluatie van de Interventiewet dit najaar zal worden afgerond. De Tweede Kamer zal te zijner tijd worden geïnformeerd over de uitkomsten van deze evaluatie. Eventuele aanpassingen van de Interventiewet die voortkomen uit de evaluatie van deze wet zullen parallel aan de implementatie van de BRRD plaatsvinden, voor zover de implementatietermijn van de BRRD zulks mogelijk maakt.

Transparantie

Dijsselbloem staat positief tegenover de wens van DNB. Hij zal in overleg met DNB de mogelijkheden verkennen van een wettelijke bevoegdheid om geselecteerde gegevens op de website te kunnen publiceren.

Covered bonds

Dijsselbloem zal conform het verzoek van DNB de gezamenlijk te ontwikkelen voorstellen ten aanzien van covered bonds implementeren en – voor zover nodig de regelgeving aanpassen.

Aanwijzingsbevoegdheid Sanctiewet 1977

Dijsselbloem onderschrijft de wenselijkheid van een gericht handhavingsinstrumentarium in de Sanctiewet 1977 en zal in overleg treden met de Minister van Buitenlandse Zaken over de gevraagde introductie van een aanwijzingsbevoegdheid.

Toezicht trustkantoren

Dijsselbloem: "Ik onderken dat bij trustkantoren waar het dagelijks beleid wordt bepaald door niet meer dan één persoon sprake kan zijn van een verhoogd integriteitsrisico. In dat verband is in de voorgenomen herziening van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren een versterking van de compliancefunctie opgenomen. In aanvulling daarop ben ik voornemens te regelen dat ten minste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid bepalen van een trustkantoor, tenzij blijkt dat de met bedoelde herziening van de Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren dit risico adequaat wordt ondervangen. Daartoe zal ik het effect van die herziening, in overleg met DNB als toezichthouder, een jaar na inwerkingtreding evalueren." 

Implementatie depositogarantiestelsel

Volgens huidige planning zal het Besluit ex ante DGS, dat aan de zorgen van DNB tegemoet komt per 1 juli 2015 in werking treden. Voor de tussenliggende periode zal Dijsselbloem in overleg met DNB bezien welke oplossing tot inwerkingtreding van voornoemd Besluit haalbaar is.

Informatie-uitwisseling DNB-AFM inzake Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

Dit punt zal worden meegenomen in de Wijzigingswet Financiële Markten 2015.

Vvgb-plicht 403- verklaringen

Dit punt zal worden betrokken in de evaluatie van de Interventiewet.

Wetgevingswensen AFM 2013

Nationaal

 • Onderzoek naar de wenselijkheid van regelgeving met betrekking tot de volgende onderwerpen: de rol van de AFM bij de afhandeling van klachten door financiële ondernemingen; de mogelijkheid beleidsbepalers en commissarissen te schorsen in afwachting van een hertoetsing van de geschiktheid of betrouwbaarheid; en transparantie over de total cost of ownership (TCO).

Dijsselbloem beziet momenteel in overleg met de AFM en DNB of met betrekking tot de door de AFM genoemde onderwerpen nadere aanpassing van wet- en regelgeving nodig is.

 • Wensen op het terrein van de financiële verslaggeving, opgenomen in de wetgevingsbrief van 13 september 2012 en met betrekking tot artikel 2:403 BW, omzetting herwaarderingsreserve in kapitaal en volledig inzicht via register.

De wensen van de AFM op het terrein van de financiële verslaggeving vallen voor het merendeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie. De wens van de AFM met betrekking tot artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek zal worden meegenomen in de herziening van de jaarrekeningrichtlijn. Ook zal het verschil in taalregime tussen het Burgerlijk Wetboek en de Wft op het terrein van de financiële verslaggeving, waar nodig, worden gestroomlijnd, via de Wijzigingswet Financiële Markten 2015. Voor wat betreft de overige wensen van de AFM op het terrein van financiële verslaggeving zal in overleg met het ministerie van V&J en de AFM worden bezien of hiervoor nadere aanpassing van wet- en regelgeving nodig is.

Europees

Evenals de AFM verwacht Dijsselbloem dat de komende jaren toenemende aandacht uitgaat naar de implementatie van Europese richtlijnen en aanpassing van nationale regelgeving aan Europese Verordeningen. Dit leidt tot meer toezichtconvergentie, hetgeen met het oog op een ordelijke werking van de financiële markten wenselijk is, maar ook zekere aandachtspunten met zich brengt, zoals de AFM constateert. Hierover kan het volgende worden opgemerkt.

 • Aandacht voor sector- specifieke karakter van Europese regels en de implementatie in cross- sectorale Wet op het financieel toezicht

Zoals hierboven reeds vermeld, is Dijsselbloem voornemens in overleg met DNB en de AFM te verkennen op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat de Wft ook in de toekomst een adequaat wetgevingskader vormt waarin nationale en Europese regels zonder problemen kunnen worden ingepast.

 • Aandacht voor behoud van Nederlands niveau van consumentenbescherming

Nederland kent een hoog niveau van consumentenbescherming. Dijsselbloem zet zich in Europa in voor handhaving hiervan. Zo wordt getracht ervoor te zorgen dat de Europese Financiële Bijsluiter qua inhoud en reikwijdte zoveel mogelijk aansluit bij de huidige Nederlandse Financiële Bijsluiter.

 • Aandacht dat vormgeving van de Bankenunie niet negatief interfereert met de huidige gedragsregels

De rol van het gedragstoezicht in de bankenunie heeft de aandacht van de minister. Dijsselbloem zal bij de implementatie van de SSM-verordening goed oog houden voor het borgen van de gedragsrechtelijke aspecten en de rol van de AFM.

Overzicht bij de Tweede Kamer aanhangige en in departementale voorbereiding zijnde wetgevingstrajecten op het terrein van de financiële markten

 • Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 (33632): Het wetsvoorstel is in mei 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. De Kamer heeft op 28 juni 2013 verslag uitgebracht.
 • Wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (33660): Het wetsvoorstel is in juni 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.
 • Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I: Het wetsvoorstel is in maart 2013 bij de Tweede Kamer ingediend. De Kamer heeft verslag uitgebracht. De nota n.a.v. het verslag is op 5 juni 2013 naar de Kamer gestuurd.
 • Implementatiewet richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV): Het wetsvoorstel is in departementale voorbereiding en wordt naar verwachting in oktober 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.
 • Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2015: Het wetsvoorstel is in departementale voorbereiding.
 • Voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer: Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in augustus 2013 bij de Tweede Kamer ingediend.
 • Wetsvoorstel ter aanvulling van de Wet op het financieel toezicht met regels met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop (32025): De bepalingen met betrekking tot het verlenen van afwikkeldiensten en het toezicht daarop worden meegenomen met het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014.

Europees wetgevingsprogramma financiële markten

Reeds aangenomen Europese regelgeving

 • RICHTLIJN 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II): Implementatiedatum uitgesteld tot 01-01- 2016
 • RICHTLIJN 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (AIFM): De wet ter implementatie van de AIFM- richtlijn is gepubliceerd in het Staatsblad en zal op 22 juli 2013 in werking treden.
 • RICHTLIJN 2011/89/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 houdende wijziging van de Richtlijnen 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG en 2009/138/EG betreffende het aanvullende toezicht op financiële entiteiten in een financieel conglomeraat (FICO I): Wetsvoor stel ligt bij de Tweede Kamer
 • RICHTLIJN 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013
betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (CRD IV): Ligt op schema, uiterste implementatiedatum is 31-12-2013
 • Richtlijn inzake kredietbeoordelaars (CRA III): ligt op schema, uiterste implementatiedtum is 21-12-2013
 • VERORDENING (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad
van 26 juni 2013
betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR): uiterste implementatiedatum 01-01-2014
 • Verordening inzake kredietbeoordelaars (CRA III)
 • Verordening Short selling 

Verwachte Europese regelgeving

Richtlijnen

 1. Herziening Depositogarantiestelsel (DGS) Richtlijn: De onderhandelingen gaan de triloog fase in.
 2. MIFID Richtlijn + herziening huidige uitvoeringsrichtlijn
De MiFID reguleert beleggingsondernemingen (en handelsplatformen). De MiFID bestrijkt een groot aantal onderwerpen waaronder: infrastructuur handelsplatformen, pre- en post trade transparantie, data consolidatie, transactierapportages, regulering derivaten en een breed scala aan gedragsregels en consumentenbescherming: De onderhandelingen bevinden zich in de triloog fase.
 3. Omnibus II
 4. Hypothekenrichtlijn: Momenteel bevinden de onderhandelingen zich in de afrondende fase.
 5. Herziening Overnamerichtlijn: In de eerste helft van 2013 heeft de Europese Commissie een advies uitgebracht. Hierin concludeert de Europese Commissie om thans niet tot herziening van de Overnamerichtlijn over te gaan maar te volstaan met Europese verduidelijking op een enkel onderdeel. Momenteel wordt aan deze verduidelijking gewerkt (via onder meer ESMA en questionnaires van de Europese Commissie).
 6. Herziening Transparantierichtlijn: Naar verwachting wordt de herziene Transparantierichtlijn in de tweede helft van 2013 vastgesteld.
 7. Richtlijn informatiedocument voor verpakte beleggingsproducten (PRIPs): Momenteel in de onderhandelingsfase.
 8. Herziening Richtlijn Verzekeringstussenpersonen (IMD II): De onderhandelingen zijn in 2012 gestart en zullen op enig moment worden hervat.
 9. Herziening Activities and supervision of institutions for occupational retirement provision (IORPs) Richtlijn: Voorstel wordt in de tweede helft van 2013 verwacht.
 10. Bank Recovery Resolution Richtlijn
In het kader van crisismanagement: De onderhandelingen gaan de triloogfase in.
 11. Financiële Conglomeraten Richtlijn (FICO II): Er wordt gewacht op een Commissievoorstel.
 12. Securities Law Richtlijn: Over cross border effectentransacties en uitoefening van stemrechten 
 13. Investor Compensation Schemes (ICS)
 14. Verzekeringsgarantiestelsel Richtlijn (Insurance Guarantee Scheme – IGS): Er wordt gewacht op een Commissievoorstel.
 15. UCITS V: De onderhandelingen zijn in 2012 gestart en zullen op enig moment worden hervat.
 16. Accountants Richtlijn: Momenteel in de onderhandelingsfase.
 17. 4e antiwitwasrichtlijn: De onderhandelingen zijn recent gestart.
 18. Benchmarks: Het voorstel zal naar verwachting juli 2013 worden gepubliceerd. De onderhandelingen zullen naar verwachting in de tweede helft van 2013 beginnen.

Verordeningen

 1. Single Supervisory Mechanism: In april 2013 is een definitief akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement (EP) over het juridisch kader van het SSM. Naar verwachting zal dit kader in september 2013 formeel worden aangenomen.
 2. MIFID Verordening + herziening huidige uitvoeringsverordening: Gekoppeld aan MIFID Richtlijn.
 3. Accountancy: Gekoppeld aan Accountants Richtlijn.
 4. Central Securities Depository
 5. Marktmisbruik: Momenteel in de onderhandelingsfase. De Raad en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt maar de verordening wordt – gelet op de onderlinge samenhang - pas vastgesteld na de finalisering van de MIFID Richtlijn (en VO).

Bron: Wetgevingsbrief op het terrein van de financiële markten

Print Friendly and PDF ^