Onderzoek studiefinanciering door een bevoegde controleur en een zzp-er betekent onbevoegd onderzoek

Centrale Raad van Beroep 3 november 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:4186

De Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak van 9 november 2016 dat een onderzoek naar de feitelijke woon- en leefsituatie van appellanten verricht door een werknemer van SVLand en een door dat bedrijf ingeschakelde zzp’er een onbevoegd onderzoek is. Dat betekent dat de resultaten van het door deze derde verrichte onderzoek bij de beoordeling van de rechtmatigheid van de bestreden besluiten buiten beschouwing dienen te blijven.

Uit het rapport van het onderzoek blijkt dat beide controleurs zich hebben gepresenteerd als bevoegde toezichthouder, terwijl de zzp’er dat niet was. Op basis van het rapport valt niet na te gaan welke rol dat gegeven heeft gespeeld bij bijvoorbeeld de verlening van de toestemming voor het onderzoek, de gang van zaken tijdens het onderzoek en/of de beslissing om al dan niet een verklaring af te leggen. Voorts is niet kunnen blijken dat van beïnvloeding van de bevoegde controleur door de onbevoegde controleur op geen enkele wijze sprake is geweest. Uit het rapport valt evenmin op te maken dat de vermelde feiten, waarnemingen en conclusies kunnen worden toegeschreven aan de bevoegde controleur, nog daargelaten wat er zij van de bewijskracht van waarnemingen van één private controleur in het geval deze gemotiveerd worden betwist door de studerende. Een aanvullende verklaring van de bevoegde controleur maakt niet ongedaan dat de zzp’er zich ten onrechte heeft uitgegeven voor een bevoegde toezichthouder aan wie in die hoedanigheid in de Algemene wet bestuursrecht bijzondere bevoegdheden zijn toegekend. Evenmin kunnen met een dergelijke verklaring vorengeschetste onduidelijkheden en gebreken in het rapport worden hersteld. De onduidelijkheden en gebreken zijn hiervoor te substantieel. De Raad laat nog daar dat de aanvullende verklaring op onderdelen afwijkt van hetgeen in het rapport is beschreven. De resultaten van het onderzoek zijn mitsdien als bewijs ontoelaatbaar.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een nieuwsbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit nieuwsbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Lees hier de volledige uitspraak. 

 

Print Friendly and PDF ^