‘Middelen van de curator bij faillissementsfraude’

Opstelten heeft tijdens het Algemeen Overleg, afgelopen december, aangekondigd om de Tweede Kamer in het voorjaar van 2013 nader te informeren over voorgenomen maatregelen ter bestrijding van faillissementsfraude. Een van de voorgenomen civielrechtelijke maatregelen betreft het versterken van de informatiepositie van de curator doordat de failliet een algemene informatie- en medewerkingsplicht jegens de curator krijgt, alsmede de plicht om de curator alle relevante gegevensdragers terstond over te dragen.

De vraag rijst in hoeverre deze verplichtingen op de failliet en diens bestuurder rusten en aan welke versterking van de informatiepositie de curator verder behoefte heeft. Tevens is te bevorderen dat de curator de hem ten dienst staande middelen voldoende benut.

In dit artikel geeft de auteur, Willem van Nielen (partner bij Van Diepen Van der Kroef en curator te Den Haag), een overzicht van de effectieve informatiemiddelen van de curator, en worden voorstellen voor mogelijke verbetering van deze middelen die in de literatuur en in het Voorontwerp Insolventiewet zijn gedaan besproken.

Het ministerie heeft ook als maatregel aangekondigd om aan de curator (mede) de taak van fraudebestrijding te geven. Van belang is dat met deze maatregel niet wordt bereikt dat de (bestuurder van) failliet zich jegens de curator en RC op zijn strafrechtelijke zwijgrecht kan beroepen. Hiermee zou anders afbreuk worden gedaan aan de  - voor de afwikkeling van het faillissement zo belangrijke – inlichtingenplicht. Ook hier wordt in het artikel aandacht aan besteed.

Een andere voorgenomen maatregel betreft de verbetering van de Garantstellingsregeling Curatoren. De recente herziening van de regeling wordt besproken en tevens worden suggesties gedaan tot verdere verbetering van deze regeling.

In het kader van het doorlopend toezicht op rechtspersonen en het daarvoor recent in gebruik zijnde risicomeldingsysteem ‘TRACK’ heeft Opstelten in onderzoek op welke wijze deze slimmer is uit te voeren en meer is toe te spitsen op veranderende vormen van fraude. De curator is niet opgenomen in het wettelijke rijtje van personen/instanties waarmee de risicomeldingen kunnen worden gedeeld. Hier wordt kort bij stil gestaan.

Dit artikel verschijnt in het volgende maart/april nummer van het Tijdschrift voor Insolventierecht 2013/13 en is nu al te raadplegen via Kluwer Navigator.

Meer weten over faillissementsfraude? Meld je nu aan voor de cursus Faillissementsfraude die zal plaatsvinden op 12 september 2013 te Den Haag. Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^