Klaagschrift 552a Sv: verzoek opheffen beslag en last tot teruggave van ritregistratie-apparatuur

Rechtbank Noord-Holland 7 mei 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:5753

Uit jurisprudentie van de Hoge Raad blijkt dat de technische bestemming van de apparatuur beslissend is. Het voertuig was voorzien van de nieuwste Spectrum Analyser, de Multi Polarity High Definition Antenne (MPHD). De MPHD is net als de Spectrum Analyser een ontvanger van frequenties. Tevens was het voertuig voorzien van een lasergun ontvanger en verstoorder. Deze twee modules waren aangesloten op de extension box.

Op 5 november 2017 is onder klager voornoemd voorwerp inbeslaggenomen naar aanleiding van een storing bij de snelheidscontrole met een laserapparaat. Klager reed op dat moment in een Audi A4, kenteken, welke auto eigendom is van belanghebbende. De eveneens inbeslaggenomen Audi A4, kenteken, is inmiddels teruggegeven.

Uit het aanvullend proces-verbaal, d.d. 5 maart 2018, door verbalisant naam blijkt dat de aanwezige data op de SD-kaart niet uitgelezen konden worden. Hierdoor kon niet vastgesteld worden of de benodigde radar- en lasershield-software aanwezig waren. Daarnaast was het wel mogelijk voor de bestuurder om deze software op het display van de merknaam te verwijderen. Doordat het mogelijk was voor de bestuurder de software voor lasershields en radardetectie te wissen, is de aanwezigheid van een aangesloten lasershield en radardetectie niet toegestaan, aldus de bevindingen in het aanvullend proces-verbaal.

Uit de door naam namens merknaam aan belanghebbende verstuurde brief, d.d. 13 maart 2018, blijkt dat Laserdetectie in Nederland is toegestaan en het derhalve niet van belang is of er al dan niet de benodigde software op de merknaam geïnstalleerd aanwezig was.

De raadsvrouw van klager heeft in raadkamer ter aanvulling op het klaagschrift aangevoerd dat in alle rapportages de begrippen radar en laser in één adem worden genomen, maar een laserontvanger is iets heel anders dan een radarontvanger. Uit de aanvullende brief van merknaam, d.d. 23 maart 2018, opgesteld door naam, blijkt dat het van belang is of er een Spectrum Analyzer aanwezig was. Zonder Spectrum Analyzer is de merknaam op geen enkele wijze geschikt voor ontvangst van radarsignalen. Om die reden is er sprake van een legaal apparaat, toegestaan door de Nederlandse wetgeving. De raadsvrouw betwist het verhaal dat een laserapparaat wel geschikt is voor radardetectie waarbij zij verwijst naar de jurisprudentie van de Hoge Raad over dit onderwerp. De raadsvrouw verzoekt om opheffing van het beslag nu het bezit van een merknaam VIP ten behoeve van laserdetectie wettelijk is toegestaan.

De officier van justitie heeft verklaard zich te verzetten tegen teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen aan klager en heeft daartoe aangevoerd dat het belang van strafvordering zich daartegen verzet, nu het Openbaar Ministerie zal vorderen dat de voorwerpen zullen worden onttrokken aan het verkeer omdat uit het aanvullend proces-verbaal door naam, d.d. 11 april 2018, blijkt dat de onderzochte merknaam Vip voorzien was van een Multi Polarity High Definition Antenne (MPHD) en deze veel nauwkeuriger en met een groter bereik radargolven kan ontvangen dan een merknaam DSI met behulp van een Spectrum Analyzer. Er is sprake van strijd met artikel 2 juncto 3 van het Besluit voertuigen nu blijkt dat het inbeslaggenomen apparaat geschikt was om radargolven te ontvangen. Het is daarbij niet relevant of al dan niet de juiste software is geïnstalleerd. De officier van justitie verwijst daartoe naar een uitspraak van de Hoge Raad (HR 2015, 3576). Tevens stelt de officier van justitie zich op het standpunt dat er – gezien het ambtsedig proces-verbaal van bevindingen d.d. 8 november 2017 – sprake is geweest van een verstoring bij een snelheidscontrole. Verbalisant naam zag dat de auto waarin klager reed een te hoge snelheid had en merkte dat hij niet direct kon meten. Hetgeen hiervoor bij andere auto’s wel mogelijk was. Nadat de auto had afgeremd, kon de verbalisant wel een meting verrichten. Merknaam beschrijft over de werkwijze van haar apparatuur dat bij een lasercontrole een vliegensvlugge bescherming wordt getrokken en die biedt voldoende tijd om de snelheid aan te passen. Dat is precies wat hier is gebeurd, aldus de officier van justitie.

Klager verklaart dat de merknaam in de auto was geïnstalleerd, maar dat alle functies waren uitgeschakeld, behalve de kilometerregistratie. Klager erkent op het moment van meting te hard te hebben gereden en te hebben geremd op het moment dat hij een agent zag staan. De desbetreffende verbalisant had geen verstand van zaken en de apparatuur had nooit in beslag genomen mogen worden. De aangetroffen display was niet aangesloten.

Belanghebbende heeft aangevoerd een merknaam Vip te hebben aangekocht, omdat hij deze qua uitvoering mooier vindt. Tevens heeft belanghebbende dit apparaat aangeschaft voor laserdetectie, niet voor radardetectie.

De rechtbank overweegt het volgende.

In de onderhavige procedure dient de rechtbank te beoordelen of het belang van strafvordering het voortduren van het beslag vordert, en zo neen, of klager redelijkerwijs als rechthebbende op het inbeslaggenomene kan worden aangemerkt.

Het belang van strafvordering verzet zich tegen teruggave indien het veiligstellen van de belangen waarvoor - in dit geval - artikel 94 Sv de inbeslagneming toelaat het voortduren van het beslag nodig maakt.

In het onderhavig geval is sprake van een voorwerp dat vatbaar is voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer.

De rechtbank dient in dit geval te beoordelen of het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, de verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van het voorwerp zal bevelen.

Uit de zich thans in het dossier bevindende stukken en het verhandelde in raadkamer blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat het niet hoogst onwaarschijnlijk is dat de strafrechter, later oordelend, het inbeslaggenomen voorwerp zal onttrekken aan het verkeer. Immers, de na een snelheidscontrole inbeslaggenomen apparatuur betreft een radardetectiesysteem en lasershield van het merk merknaam, type VIP XL GPS, Radar HD en Laser.

Het gehele merknaam VIP systeem is uit de auto, eigendom van belanghebbende en onder klager die in het voertuig reed, gedemonteerd en in beslaggenomen. Volgens het proces-verbaal van bevindingen technisch onderzoek d.d. 9 november 2017 van de Dienst Regionale Recherche Verkeersongevallen Analyse “is de merknaam VIP zodanig ontworpen dat hij waarschuwingen op moderne snelheidsradars kan geven naast ritregistraties. Tevens kan op dit systeem een lasershield aangesloten worden dat een lichtschild opwerpt zodra een lasergun op het voertuig wordt gericht en (de snelheid wordt) gemeten”.

Het is volgens artikel 3 van het Besluit Voertuigen de bestuurder van een motorrijtuig verboden met dat voertuig te rijden en de eigenaar daarvan met dat voertuig te laten rijden, indien in of aan het voertuig een radarontvangst-apparaat aanwezig is dat geschikt is om de aanwezigheid aan te tonen van een apparaat dat tot doel heeft om een overschrijding van de maximumsnelheid vast te stellen.

Volgens jurisprudentie van de Hoge Raad is de technische bestemming van het in beslaggenomen apparaat beslissend en niet het doel waarmee de automobilist het apparaat in zijn auto heeft, de subjectieve bestemming. Indien radardetectie een van de functies is van de inbeslaggenomen apparatuur valt het onder het verbod van artikel 3 van voornoemd Besluit. Of de display zich in het apparaat bevond dan wel of de benodigde software aanwezig was doet volgens de jurisprudentie niet ter zake.

Uit een aanvullend proces-verbaal d.d. 11 april 2018 blijkt over de technische bestemming van de inbeslaggenomen apparatuur kort samengevat het volgende:

De onderzochte merknaam Vip was voorzien van een Multi Polarity High Definition Antenne (MPHD). Deze MPHD is veel nauwkeuriger dan de Spectrum Analyser Antenne. De MPHD heeft een veel groter bereik om de polarisatie van verschillende radargolven te ontvangen. Tevens zijn de moderne radars vaak "low power radars", waardoor ze moeilijker op ruime afstand te ontdekken zijn. De MPHD antenne is in staat de zwakste signalen te herkennen en om de waarschuwingsafstanden te maximaliseren. De MPHD antenne is ontwikkeld voor de X, K en KA band frequenties. De snelheidsradar van de politie wordt over het algemeen gebruikt op de K-band, KA-band en KLJ-band.

…..

Op de vraagstelling van het Openbaar Ministerie of het voertuig was voorzien van een Spectrum Analyser kan ik, zoals hierboven beschreven, de vraag met 'ja' beantwoorden. Immers is een Spectrum Analyser niets anders dan een ontvanger van frequenties. Deze merknaam Vip was voorzien van de nieuwste Spectrum Analyser, de Multi Polarity High Definition Antenne (MPHD). De MPHD is net als de Spectrum Analyser een ontvanger van frequenties. Tevens was het voertuig voorzien van een lasergun ontvanger en verstoorder. Deze twee modules waren aangesloten op de extension box.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat het strafvorderlijk belang zich verzet tegen opheffing van het beslag.

Het beklag dient derhalve ongegrond te worden verklaard.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^