HR: Instellen cassatieberoep middels schriftelijke volmacht advocaat aan griffiemedewerker

Hoge Raad 29 mei 2012, LJN BW6670
Beoordeling ontvankelijkheid cassatieberoep

Tot de aan de Hoge Raad gezonden stukken van het geding behoort een door de Griffier van het Gerechtshof te Amsterdam ondertekende "Akte rechtsmiddel", inhoudende:

"Parketnr:23-001310-09
Arrestnr:
Op 17 december 2010 kwam ter griffie van dit gerechtshof [griffier], griffier bij het Gerechtshof te Amsterdam, die-daartoe gemachtigd blijkens de aan deze akte gehechte volmacht-naam [achternaam verdachte] voornamen [voornamen verdachte] geboren [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats] wonende [woonplaats] die verklaarde beroep in cassatie in te stellen tegen het arrest d.d. 13 december 2010 alsmede tegen alle ter terechtzitting genomen tussenbeslissingen
Waarvan akte."

Aan deze akte rechtsmiddel is een faxbericht gehecht, gericht aan het "Gerechtshof Amsterdam,  T.a.v. de Strafgriffie", inhoudende:

“In opgemelde zaak van cliënt, [verdachte], is op 13 december arrest gewezen. De eerste pagina van het arrest sluit ik volledigheidshalve bij. Cliënt wenst tegen dit arrest beroep in cassatie in te stellen, waarvoor ik u onderstaand de volmachtiging daartoe geef.

Hierbij machtig ik, mr. D.C. Vlielander, een van de griffiemedewerkers van het gerechtshof Amsterdam uitdrukkelijk als gevolmachtigde cassatie in te stellen en een akte op te laten maken.
Ik verzoek u vriendelijk de akte cassatie/rechtsmiddel per fax te verzenden aan mij.

U bij voorbaat dankend en in afwachting, teken ik,
Met vriendelijke groet,
D.C. Vlielander."

De Hoge Raad herhaalt relevante overwegingen uit LJN BJ7810 met betrekking tot de aan een dergelijke schriftelijke volmacht te stellen eisen.

“Een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om voor de verdachte beroep in cassatie in te stellen moet inhouden de verklaring van de advocaat dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van dat beroep.”


AG Vellinga: "Een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om beroep in cassatie in te stellen moet inhouden de verklaring van de advocaat dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van dat beroep (art. 450, eerste lid sub a, Sv). Het hiervoor weergegeven faxbericht voldoet niet aan deze eis. Dit brengt mee dat de verdachte niet in zijn cassatieberoep kan worden ontvangen."

De Hoge Raad verstaat de schriftelijke volmacht, anders dan de AG, aldus dat de advocaat daarin verklaart dat hij door verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van het cassatieberoep.

In aanmerking genomen dat het faxbericht van mr. D.C. Vlielander inhoudt dat hij een griffiemedewerker machtigt uitdrukkelijk als gevolmachtigde beroep in cassatie in te stellen, hetgeen de Hoge Raad aldus verstaat dat mr. Vlielander verklaart dat hij door de verdachte bepaaldelijk is gevolmachtigd tot het instellen van dat beroep, is aan deze voorwaarde voldaan.

Klik hier voor de volledige uitspraak.Print Friendly and PDF ^