HR herhaalt wanneer cassatieberoep tijdig is ingesteld: als fax op laatste dag van de cassatietermijn om 16:59 uur ter griffie is begonnen binnen te komen

Hoge Raad 5 februari 2019, ECLI:NL:HR:2019:173

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft bij arrest van 10 november 2016 de verdachte veroordeeld tot een taakstraf voor de duur van veertig uren wegens bedreiging met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen ontstaat, meermalen gepleegd (feit 1) en eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd (feit 2).

Namens de verdachte is beroep in cassatie ingesteld.

De Advocaat-Generaal heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkverklaring van de verdachte in het beroep.

De volgende stukken maken onderdeel uit van het dossier:

(i) het proces-verbaal van de terechtzitting in hoger beroep van 27 oktober 2016 houdt in dat de verdachte aldaar is verschenen;

(ii) het bestreden arrest, waarbij de verdachte tot straf is veroordeeld, is uitgesproken op 10 november 2016;

(iii) blijkens de daarvan opgemaakte akte is het beroep in cassatie ingesteld op 25 november 2016;

(iv) een aan voormelde akte gehecht - door de griffier als schriftelijke bijzondere volmacht als bedoeld in art. 450, eerste lid onder a, Sv aangemerkt - faxbericht van 24 november 2016 van mr. U. van Ophoven vermeldt de volgende faxgegevens: "24. Nov. 2016 16:59 van Horssen & van Ophoven" en "24/11/2016 17:01:39 (GMT+01:00)".

Beoordeling Hoge Raad ontvankelijkheid van het beroep

In de cassatieschriftuur is aangevoerd dat het cassatieberoep tijdig is ingesteld, aangezien uit het faxbericht van 24 november 2016 kan worden afgeleid dat de fax is begonnen binnen te komen om 16:59 uur en dat de verzending was voltooid om 17:01:39 uur.

Volgens art. 449 in verbinding met art. 450 Sv wordt, voor zover hier van belang, beroep in cassatie ingesteld door een verklaring, af te leggen door degene die het rechtsmiddel aanwendt of een door hem daartoe gevolmachtigde, op de griffie van het gerecht door of bij hetwelk de beslissing is gegeven, van welke verklaring ingevolge art. 451 Sv door de griffier een akte wordt opgemaakt. De mogelijkheid om door het afleggen van zo een verklaring een rechtsmiddel aan te wenden is gebonden aan de uren waarop de griffie van het gerecht ingevolge het daarop betrekking hebbende reglement geopend is of geopend behoort te zijn. Dit brengt mee dat een per fax verzonden schriftelijke volmacht als bedoeld in art. 450 Sv aan een griffiemedewerker tot het voor de verdachte aanwenden van een rechtsmiddel slechts dan kan worden aangemerkt als binnen de beroepstermijn ingediend, indien deze volmacht ter griffie is begonnen binnen te komen vóór sluiting van de griffie op de laatste dag van deze termijn. (Vgl. HR 4 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:231.)

Gelet op de hiervoor weergegeven stukken van het geding moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat de schriftelijke bijzondere volmacht tot het instellen van het cassatieberoep vóór sluiting van de griffie van het Hof om 17:00 uur op de laatste dag van de cassatietermijn, te weten op 24 november 2016 om 16:59 uur, ter griffie is begonnen binnen te komen. Daarin vindt de Hoge Raad aanleiding de verdachte ontvankelijk te achten in het cassatieberoep.

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^