Delikt en Delinkwent Fiscaal strafrecht

In deze rubriek is een overzicht opgenomen van de recente jurisprudentie op het gebied van het fiscale strafrecht. Het betreft de EHRM-uitspraak over het arrest van de Hoge Raad van 12 juli 2013 over de mogelijke schending van het nemo tenetur-beginsel van de belastingplichtige in relatie tot de inlichtingenverplichtingen jegens de fiscus. Daarna worden het recente arrest van de Hoge Raad over de administratieplicht in relatie tot artikel 69 AWR en ten slotte de uitspraak van het Hof ’s-Hertogenbosch over de vervolgingsuitsluitingsgrond van artikel 69 lid 4 AWR besproken. Als laatste is opgenomen het protocol AAFD dat op 1 juli 2015 in werking is getreden en de Richtlijnen AAFD vervangt. Lees verder:

Dit artikel kunt u enkel raadplegen indien u bent geabonneerd op Delikt en Delinkwent.

 

Print Friendly and PDF ^