Delikt en Delinkwent | Aflevering 3

De inwerkingtreding op 1 januari 2013 van zowel de Wet versterking positie rechter-commissaris als de Wet processtukken in strafzaken vormt de directe aanleiding voor deze bijzondere aflevering van Delikt en Delinkwent. Vanuit verschillende invalshoeken – die aansluiten op hun professionele achtergrond – besteden achtereenvolgens Verrest, Mul, Van Kampen en Borgers in deze special aandacht aan de achtergronden en de betekenis van de nieuwe wetgeving. De auteurs beperken zich evenwel niet tot een analyse van de concrete veranderingen in de relevante regels. Zij nemen de lezer mee in beschouwingen over onder meer de aansluiting tussen wetgeving en praktijk, over de verantwoordelijkheden van de diverse bij het strafproces betrokken professionals en over de afstemming van de onderzoeksfase op de fase waarin besluitvorming over een strafzaak plaatsvindt. De bijdragen maken duidelijk dat de inwerkingtreding van beide wetten weliswaar een belangrijk moment voor de Nederlandse strafvordering markeert, maar dat de discussie over de inrichting van het strafrechtelijk (voor)onderzoek allerminst zal verstommen. In een vakgebied dat leeft van het debat, kan die vaststelling overigens nauwelijks verbazing wekken.

Bron: Het geduldige papier en de weerbarstige praktijk door A.A. Franken, DD 2013/16.

 

Lees ook:

  • Een vooruitblik op noodzakelijke vernieuwing, P.A.M. Verrest (DD 2013/17)
  • Herijking positie rechter-commissaris: versterking?, V. Mul (DD 2013/18)
  • Toegang tot het dossier, P.T.C. van Kampen (DD 2013/19)
  • Het vervolgingsbegrip anno 2013, M.J. Borgers (DD 2013/20)

Print Friendly and PDF ^