De problematische overgangsregeling in het Brzo 2015

Dit artikel gaat over de verplichtingen die bij inwerkingtreding van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) op bedrijven zijn komen te rusten en met name over de daaraan gekoppelde termijnen waarbinnen bedrijven aan die verplichtingen moeten gaan voldoen. Vanuit het bedrijfsleven worden signalen afgegeven dat er vrees is dat de verplichtingen uit het Brzo 2015 (nog) niet (volledig) kunnen worden nageleefd binnen de gestelde termijnen, omdat inwerkingtreding van de Regeling Risico’s zware ongevallen lang op zich heeft laten wachten en de PGS 6-richtlijn (waarin wordt aangegeven hoe aan het Brzo en het Rrzo kan worden voldaan) nog moet worden aangepast. De auteurs beschrijven eerst de hoofdlijnen van het Brzo 2015 en gaan in op de vraag welke bedrijven binnen welke termijn moeten voldoen aan welke verplichtingen met betrekking tot de kennisgeving, het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het intern noodplan. Vervolgens brengen de auteurs de verplichtingen uit het Brzo 2015 en de Rrzo 2015 rondom de kennisgeving, het preventiebeleid, het veiligheidsrapport en het intern noodplan in kaart. Daarbij bekijken de auteurs in hoeverre het Brzo 2015 en de Rrzo 2015 extra verplichtingen bevatten ten opzichte van het Brzo 1999 en het Rrzo 1999 en onderzoeken de auteurs in hoeverre er met de onder het regime van het Brzo 1999 opgestelde documenten kan worden volstaan. Per verplichting bekijken de auteurs welke risico’s bedrijven lopen wanneer daar niet tijdig of volledig aan kan worden voldaan en proberen de auteurs praktische handvatten te bieden om die risico’s te beperken. Nadat nog kort aandacht is besteed aan de juridische implicaties van gedane toezeggingen door de Brzo-omgevingsdiensten, wordt afgesloten met een conclusie.

 

Print Friendly and PDF ^