Bundel: Op weg naar de Omgevingswet

De kop van het wetgevingstraject voor de nieuwe Omgevingswet is eraf. Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de Omgevingswet met grote meerderheid aangenomen. De Omgevingswet vormt het voorlopige sluitstuk van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Het wetsvoorstel beoogt een grote verandering van de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. De wet moet integreren, harmoniseren en dereguleren. In deze bundel wordt ingegaan op het systeem van de Omgevingswet, de kerninstrumenten, de procedures, rechtsbeschermingsmogelijkheden en ten slotte op een aantal inhoudelijke normen. De artikelen behandelen deze onderwerpen uit de Omgevingswet kort en bondig. Deze bundel is een herziene versie van de bundel Op weg naar de Omgevingswet die in februari 2015 is verschenen. Deze herziene bundel is geüpdatet naar de laatste stand van zaken; alle veranderingen die tijdens de parlementaire behandeling in de Tweede Kamer ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn doorgevoerd, zijn hierin verwerkt.

Klik hier voor het raadplegen van de bundel.

 

Print Friendly and PDF ^