Beslag ex art. 94 Sv op personenauto & Rechtsgevolgen overlijden klager

Hoge Raad 16 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:899

Blijkens een door de ambtenaar van de burgerlijke stand gewaarmerkt afschrift van een akte van de burgerlijke stand is klager overleden. Nu de wet geen voorziening kent voor de verdere behandeling van een beklag ex art. 552a Sv na overlijden van klager, moet het beklag geacht worden door dat overlijden te zijn vervallen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

 

Print Friendly and PDF ^