Beklag ex art. 12 SV tegen beslissing niet strafrechtelijk vervolgen Dolfinarium in verband met vermeende geestelijke mishandeling van orka Morgan niet ontvankelijk

Gerechtshof Arnhem 18 september 2012, LJN BX7652 Klaagster, de Stichting Een DIER Een VRIEND, heeft aangifte gedaan van mishandeling van de orka Morgan, gepleegd door beklaagde, Dolfinarium Harderwijk, in de periode van eind juni 2010 tot en met november 2011 te Harderwijk. De aangifte is niet gedateerd, maar is blijkens het ambtsbericht van de officier van justitie eind november 2011 bij de politie Noord- en Oost-Gelderland binnengekomen.

De officier van justitie heeft klager bij brief van 22 december 2011 meegedeeld dat beklaagde niet vervolgd zal worden. De officier van justitie acht een strafrechtelijk onderzoek niet zinvol, omdat de orka overgeplaatst is naar Tenerife, waarmee het conflict zou zijn opgelost.

De ontvankelijkheid van klaagster in haar beklag

Uit het klaagschrift, dat gebaseerd is op door klaagster gestelde “geestelijke mishandeling” van orka Morgan, blijkt het belang van klaagster niet. Best genomen kan dit belang naar het oordeel van het hof niet hoger worden ingeschat dan als een algemene betrokkenheid bij dierenwelzijn.

In ieder geval kan niet worden aangenomen dat klaagster rechtstreeks belanghebbende is, zodat zij niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar beklag.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^