Artikel: Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur, einde misbruik?

Uit evaluaties van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, die op 1 oktober 2009 in werking was getreden, kwam naar voren dat de dwangsomregeling in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) werd misbruikt. Op 1 oktober 2016 is de Wet van 13 juli 2016 tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik in werking getreden.

Deze bijdrage bespreekt het wetgevingstraject, de anti-misbruikbepalingen, de jurisprudentie over misbruik van de Wob en het initiatief wetsvoorstel Wet open overheid dat op 19 april 2016 door de Tweede Kamer werd aangenomen en thans, in gewijzigde vorm, bij de Eerste Kamer ligt.

Geconcludeerd wordt dat door de wijzigingen van de Wob het aantal Wob-verzoeken zal afnemen. Bestuursorganen zullen wel tijdig moeten (blijven) beslissen op Wob-verzoeken. Ook als het voorstel Wet open overheid door de Eerste Kamer wordt aangenomen, blijven de antimisbruikbepalingen gelden.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^