Artikel: Lozingsactiviteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving

Deze bijdrage gaat in op het nieuwe begrip lozingsactiviteit, dat vanwege de samenvoeging van de kwantiteits- en kwaliteitsaspecten van water bepalend is voor de andere artikelen over lozingen. Er wordt stil gestaan bij enkele instrumenten die de Omgevingswet biedt en er wordt ingegaan op de betekenis van het subsidiariteitsbeginsel voor lozingen. Verder wordt de samenhang tussen lozingsactiviteiten en milieubelastende activiteiten beschreven. Ook komt het toepassingsbereik aan bod. Verder wordt ingegaan op de vergunningplichtige lozingsactiviteiten, de voorgeschreven lozingsroute bij lozingen die onder algemene regels vallen en de extra ruimte die waterschappen krijgen om eigen aanvullende regels te stellen voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^