Artikel: It takes two to tango. De prejudiciële verwijzingsdans tussen het Europees Hof van Justitie en nationale rechters

De prejudiciële verwijzingsprocedure maakt het voor de nationale rechter mogelijk vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg over de uitleg en geldigheid van het unierecht. Bij het functioneren van de prejudiciële procedure worden in de literatuur kanttekeningen geplaatst. Deze betreffen het besluit van de nationale rechter om al dan niet door te verwijzen en de inbedding van de uitspraak van het HvJ EU door de nationale rechter.

In deze bijdrage wordt betoogd dat in verband hiermee onderzoek naar het functioneren van de verwijzingsprocedure relevant is en het beschrijft de opzet van een voorgenomen onderzoeksproject (onderzoeksvragen en interviews met rechters). Op basis van de geschetste juridische ontwikkelingen wordt geconcludeerd dat er nog steeds onduidelijkheden bestaan over de prejudiciële procedure en de verplichtingen van de nationale rechter. Het voorgenomen onderzoek zal hopelijk inzichten geven in de wijze waarop rechters omgaan met de verwijzing en inbedding en, als er aanleiding is voor wijziging van de procedure, concrete voorstellen hiertoe aanreiken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^