Sanctieregelingen: Stand van Zaken

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten in het buitenlands en veiligheidsbeleid van de Verenigde Naties en de Europese Unie. Het zijn dwingende, niet-militaire, instrumenten die worden ingezet als reactie op schendingen van het internationale recht of van mensenrechten door regimes die rechtsstatelijke en democratische beginselen niet eerbiedigen, in een poging een kentering teweeg te brengen. Daarnaast vervullen sancties een rol in de bestrijding van terrorisme. Daartegen gerichte sancties zijn vooral gericht tegen individuen en niet-statelijke entiteiten. Sanctiemaatregelen berusten meestal op een resolutie van de VN-veiligheidsraad die vervolgens in secundair Europeesrecht worden omgezet. Een aantal sanctiemaatregelen hebben een autonome Europese grondslag.

De meest voorkomende sancties zijn:

 • wapenembargo’s en handelsrestricties,
 • financiële sancties (bevriezing van tegoeden) en
 • reis- en visumrestricties.

Sanctiemaatregelen in EU-verband zijn neergelegd in raadsbesluiten en/of in verordeningen. Wanneer de maatregelen uitsluitend een opdracht aan de lidstaten inhouden (bv. visumrestricties), kan worden volstaan met een raadsbesluit. Is de normstelling – mede – gericht op particulieren (bijvoorbeeld een bevriezing van tegoeden), dan wordt (ook) een verordening vastgesteld. Gelet op de competentie van de Europese regelgever zijn wapenembargo’s uitsluitend verankerd in raadsbesluiten.

Beperkende maatregelen over de volgende onderwerpen of ten aanzien van de volgende landen zijn thans van kracht:

 1. Afghanistan
 2. Al Qa’ida en IS
 3. Conflictdiamanten
 4. Terrorisme
 5. Belarus
 6. Birma/ Myanmar
 7. Bosnië
 8. Burundi
 9. Centraal-Afrikaanse Republiek
 10. China
 11. Congo
 12. Egypte
 13. Eritrea
 14. Guinee
 15. Guinee-Bissau
 16. Haïti
 17. Irak
 18. Iran
 19. Jemen
 20. Libanon en Syrië
 21. Libië
 22. Moldavië
 23. Noord-Korea
 24. Oekraïne/Russische Federatie (3x)
 25. Syrië
 26. Sudan
 27. Somalië
 28. Tunesië
 29. Zimbabwe
 30. Zuid-Sudan 

Op 17 februari jl. heeft de Rijksoverheid een stand van zaken gepubliceerd van sanctieregelingen.

Klik hier om het overzicht te raadplegen. 

 

Print Friendly and PDF ^