Artikel: Hogere boetes, omdat het kan…

De wetgevingsmachine van het ministerie van Financiën draait op volle toeren. Zo staat een volgende herziening van het boetestelsel voor de financiële toezichtwetgeving op stapel. Deze herziening is onderdeel van het recente voorstel voor de wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. Europese regelgeving noopt tot de herziening, aldus de minister van Financiën. Die regelgeving beoogt onder meer de boetesystematiek in de toepasselijke wetgeving van de lidstaten geleidelijk te harmoniseren. In de praktijk komt dit harmonisatieproces neer op een steeds verdere verhoging van de op te leggen boetes, onder invloed van de ‘afschrikkingsgedachte’.

De herziening vormde kennelijk aanleiding voor de minister tot een evaluatie, zij het beperkt, van de eerdere herziening van het boetestelsel in 2009. De evaluatie heeft betrekking op de praktijkervaringen met het boetestelsel in de periode 2009-2015. De evaluatie richt zich specifiek op de ervaringen met de verhoging van het boetemaximum, de introductie van het flexibele boetestelsel en de mogelijkheid om een boete op te leggen ter hoogte van het verkregen voordeel. Wij vinden de evaluatie een gemiste kans, als gevolg van de beperkte opzet. Behalve de toezichthouders, is de beroepspraktijk niet betrokken bij deze evaluatie van de ‘praktijk’ervaringen. Daarnaast vinden wij de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden selectief en suggestief.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^