Artikel: De rol van de accountant als poortwachter

Mag het maatschappelijk verkeer een poortwachtersrol van de accountant verwachten? Hij is namelijk primair verantwoordelijk voor het afgeven van een verklaring bij de getrouwheid van een jaarrekening (in zijn controlerende functie). Dit artikel gaat in op de verantwoordelijkheid en taken van de accountant waarbij de poortwachtersrol wordt belicht vanuit de verschillende regelgeving die op de accountant van toepassing is. Dat betekent dat aandacht wordt besteed aan de accountant als poortwachter in het licht van: – de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (‘VGBA’); – de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (‘Wwft’); – de controle van jaarrekeningen van organisaties van openbaar belang (‘OOB’) – de wettelijke controle binnen de Wet toezicht accountantsorganisaties (‘Wta’) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (‘Bta’); – Standaard 240 (‘De verantwoordelijkheid van de accountant met betrekking tot fraude in het kader van de controle van financiële overzichten’); – Standaard 250 (‘Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten’); en – regelgeving op het terrein van NOCLAR (non compliance with laws and regulations).

Het zal blijken dat deze regelgeving de accountant een (in mijn ogen belangrijke) poortwachtersrol geeft. Een zodanig uitgebreide rol dat ik me in dit artikel enigszins moet beperken. Voor compliance officers van (financiële) instellingen is deze informatie naar mijn mening relevant omdat ze daardoor weten welke verantwoordelijkheden een accountant heeft (en welke niet) en op welke wijze ze daarop als compliance officer kunnen inspelen. Enerzijds door het opzetten van onderlinge communicatie tussen de compliance officer en de accountant (ongeacht in welke rol de laatste optreedt). Anderzijds door het instellen van aanvullende maatregelen voor die onderwerpen die buiten de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de accountant vallen.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^