Artikel: Contouren van het Nederlandse UBO-register

Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn zijn alle EU-lidstaten verplicht om uiterlijk op 26 juni 2017 een Ultimate Beneficial Ownerregister (UBO-register) in te stellen. Het UBO-register heeft niet alleen gevolgen voor (de openbaarheid van gegevens van) uiteindelijk belanghebbenden. In Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten zullen namelijk de in de Wet economische delicten gesanctioneerde verplichting krijgen om informatie over hun uiteindelijk belanghebbende(n) aan te leveren ten behoeve van het UBO-register. Bestuurders, bedrijfsjuristen en de uiteindelijk belanghebbenden zelf doen er daarom goed aan de ontwikkelingen met betrekking tot het UBO-register te volgen, om zo tijdig en adequaat daarop te kunnen reageren. Deze bijdrage gaat in op de meest in het oog springende ontwikkelingen rondom het UBO-register.

Lees verder:


Om dit artikel te raadplegen dient u te zijn geabonneerd op Bedrijfsjuridische berichten.

Print Friendly and PDF ^