Artikel: Betekenis van interne beheersing voor compliance in de fiscaliteit

In deze bijdrage bespreken de auteurs de toegenomen rol van interne beheersing om te komen tot meer of betere compliance met fiscale wet- en regelgeving. Onder fiscale compliance verstaan zij het door een belastingplichtige vrijwillig voldoen aan wet- en regelgeving. Geheel vrijwillig is dit natuurlijk niet, het gaat immers om wettelijke verplichtingen, maar in dit verband doelt men meer op het voldoen zonder directe toepassing van dwang- en strafmaatregelen.

Overigens zijn zij van mening dat interne beheersing gericht op compliance in enge zin te beperkt is en vatten zij er ook zaken als reputatierisico onder, uiteraard voor zover gerelateerd aan fiscaliteit. Fiscaliteit is ook niet beperkt tot de afdeling fiscale zaken. Bij reputatierisico’s zal bijvoorbeeld ook de compliance afdeling (moeten) worden ingeschakeld, bij risico’s voor loonheffingen de HR-afdeling enzovoorts. Om het onderwerp in te leiden, wordt eerst kort stil gestaan bij Corporate Governance (CG). Daarna komt interne beheersing en riskmanagement in het algemeen aan de orde. Ze vervolgen met een bespreking van een aantal praktische onderwerpen waarvoor de interne beheersing van belang is, dan wel een specifieke uitwerking heeft. Ze belichten deze onderwerpen steeds vanuit de belangrijkste partijen in dit krachtenveld: de Belastingdienst en de onderneming. 

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^