Strafvervolging van een gemeente: een einde aan de spraakverwarring?

Ruim twee jaar geleden werd het wetsvoorstel tot opheffing van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen door de Eerste Kamer (met één stem verschil) verworpen. Daarmee is de mogelijkheid om een gemeente strafrechtelijk te vervolgen, bijvoorbeeld ter zake van milieudelicten of belastingfraude, thans nog steeds afhankelijk van de vraag of de betreffende gedraging is verricht in het kader van een ‘exclusieve bestuurstaak’. De wijze waarop dit criterium moet worden toegepast is recent opnieuw ter discussie gesteld. Advocaat-generaal (A-G) Machielse heeft namelijk op 31 oktober 2017 een vordering tot cassatie in het belang der wet ingediend tegen het vonnis van de Rechtbank Utrecht in de strafzaak tegen de gemeente Stichtse Vecht. Op 20 februari 2018 deed de Hoge Raad uitspraak in deze zaak.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^