Aansprakelijkheid accountant, verhouding tussen tucht- en civiele rechter

De Hoge Raad heeft op 22 september jl. een interessant arrest gewezen over de verhouding tussen het oordeel van de tuchtrechter en de civiele rechter. De Hoge Raad stelt voorop dat de civiele rechter niet is gebonden aan uitspraken van de tuchtrechter. Dat is al jaren vaste rechtspraak. Een veroordeling door de tuchtrechter dat is gehandeld in strijd met de voor het desbetreffende beroep geldende normen en regels is geen opstap naar civiele aansprakelijkheid. Het tuchtrecht streeft andere doelen na dan het civiele aansprakelijkheidsrecht en de in het tuchtrecht gehanteerde norm is niet (zonder meer) gelijk te stellen met de in het civiele aansprakelijkheidsrecht geldende norm. De civiele rechter stelt daarbij hoge eisen aan de bewijslast.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^