Zienswijze OM rondom berichtgeving inzet ‘stille sms’

De afgelopen dagen was in de pers aandacht voor de inzet van het opsporingsmiddel ‘stille sms’. Inmiddels zijn er ook door D66 Kamervragen gesteld, met name wegens de privacyaspecten van dit opsporingsmiddel. Deze vragen zullen zo snel mogelijk beantwoord worden. Er lag al een reactie van de politie waarin wordt gemeld dat er geen aanpassing van wetgeving nodig is. Hieronder valt de reactie van het OM te lezen.

Jurisprudentie

In de recente berichtgeving wordt de indruk gewekt dat op dit moment een wettelijke grondslag voor dit middel ontbreekt en het huidig gebruik ervan door politie en OM ongeoorloofd zou zijn. Dit wordt deels gebaseerd op een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch van juni jl. in het onderzoek Begonia. Deze uitspraak lijkt echter op zich zelf te staan. In diverse andere uitspraken, van eveneens het Gerechtshof in Den Bosch, het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en diverse rechtbanken, waarvan enkele uitspraken gedateerd zijn na het genoemde, wordt anders geoordeeld over de juridische grondslag van de inzet van de stille sms.

Inzet stille sms

De stille sms wordt in het kader van opsporing uitsluitend ingezet door politie en OM bij opsporing van misdrijven waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten en bij het opsporen van voortvluchtigen. Naar het oordeel van het OM behoeft de inzet van de stille sms geen afzonderlijke wettelijke regeling om rechtmatig te kunnen worden ingezet. Door de inzet van de stille sms wordt globaal vastgesteld waar de telefoon zich bevindt en verkrijgt men dus slechts een globaal beeld van de locatie van de drager van die telefoon. Waar de berichtgeving suggereert dat de bewegingen van de drager van de telefoon continu worden gevolgd, is dit niet juist.

Toestemming officier van justitie

Voor de inzet van de stille sms is altijd voorafgaande toestemming van de officier van justitie vereist en de inzet, duur en frequentie van die inzet van de stille sms wordt vastgelegd in een proces-verbaal.

Inbreuk privacy

Om van de resultaten van de verzending van de stille sms gebruik te kunnen maken zijn bovendien andere opsporingsmiddelen, zoals het opnemen van communicatie of het vorderen van gegevens bij de aanbieder noodzakelijk. De inzet van die middelen, die de persoonlijke levenssfeer raken, zal door de vereiste wettelijke bevelen en/of machtigingen zijn afgedekt. Een zwaardere inbreuk op de privacy is dan door de officier van justitie of rechter-commissaris al toegestaan.

Aanscherpen procedure

Het OM heeft enkele kritische punten van het Gerechtshof ten aanzien van de regulering van het proces ter harte genomen en zal samen met de politie de procedure rond de inzet van de stille sms aanscherpen.

Bron: Parket-Generaal

Print Friendly and PDF ^