'Witwassen: communicatie tussen rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever?'

Op 14 december 2001 traden de witwasbepalingen van artikel 420bis en volgende Sr in werking. De reden voor de invoering van deze bepalingen is onder meer gelegen in internationale en Europese verplichtingen. Ook is met de witwasbepalingen beoogd een aantal met de helingbepalingen samen- hangende lacunes op te vullen. Zo is de 'heler-steler-regel' niet van toe- passing op de witwasbepalingen.

Van de Nederlandse witwasbepalingen is wel gezegd dat deze zijn gefor- muleerd als catch all-bepalingen. Het is wellicht deze ruime reikwijdte die ervoor gezorgd heeft dat de rechtspraak omtrent de witwasbepalingen zich langs twee hoofdlijnen - die van elkaar worden onderscheiden, maar in be- paalde gevallen wel overlap vertonen - heeft ontwikkeld.

Lees verder:

  • Witwassen: communicatie tussen rechter en wetenschap, maar waar is de wetgever? DD2014/39

 

Meer weten over witwassen(-jurisprudentie)? Kom dan op 27 juni 2014 naar de Verdiepingscursus Witwassen.

Programma

  • Uiteenzetting inhoud art. 420bis Sr t/m art. 420quater Sr aan de hand van praktische voorbeelden;
  • Uiteenzetting jurisprudentie omtrent het onbekende gronddelict, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
  • Uiteenzetting jurisprudentie omtrent de uitzondering voor enkel voorhanden hebben, met bijzondere aandacht voor de gevolgen voor de vervolging en berechting in witwaszaken;
  • Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot de rol van de verdediging in het voorbereidend onderzoek en het formuleren van onderzoekswensen, met aandacht voor de strategie in hoger beroep;
  • Behandeling van een aantal casusposities met betrekking tot het voeren van verweren bij de inhoudelijk behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^