Wijzigingen van het recht betreffende het faunabeheer in de Wet natuurbescherming: De aangeschoten jager het haasje

Het jachtrecht is met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming op 1 januari 2017 op enkele onderdelen gewijzigd, aangescherpt en waar nodig verduidelijkt. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze wijzigingen.

Om een goed begrip te krijgen van de huidige stand van het recht en welke belangen hebben gespeeld bij de diverse wijzigingen, wordt kort de geschiedenis geschetst van de ontwikkelingen in het jachtrecht sinds Napoleon. Daarna wordt het faunabeheer behandeld zoals dat er nu uitziet. Een van de wijzigingen betreft de verbreding van het toezicht op de jacht, waarbij de wetgever uitdrukkelijk ervoor heeft gekozen de burger daarin meer te betrekken en daarin ook een rol te geven.

Lees verder:

 

 

 

Print Friendly and PDF ^