Wijziging van de Wet op het financieel toezicht & andere wetten op het terrein van de financiële markten

Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer mede namens de minister van Veiligheid en Justitie, de nota van wijziging bij de wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015), een afschrift van het nader rapport en een afschrift van het advies van de Raad van State.

Achtergrond

De Wijzigingswet financiële markten 2015 bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingdatum 1 januari 2015.

In dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan twee onderdelen uit het regeerakkoord: de uitbreiding van de geschiktheids- en betrouwbaarheids- toetsing alsmede de uitbreiding van de eed of belofte voor personen werkzaam in de financiële sector. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de bevoegdheid geïntroduceerd voor DNB om ten behoeve van haar financiële stabiliteitstaak gegevens op te vragen bij (semi)overheidsinstellingen, ondernemingen, vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen. Tevens bevat het wetsvoorstel nog een aantal kleinere wetswijzigingen op het terrein van de financiële markten.

Print Friendly and PDF ^