Wijziging Aanwijzing Opsporingsbevoegdheden

Datum inwerkingtreding: 1 juni 2012
Geldigheidsduur: 31 mei 2016
Registratienummer: 2012A012


De Aanwijzing opsporingsbevoegdheden (2011A002) Stcrt. 2011, nr. 3240, is op een tweetal plaatsen gewijzigd. De wijzigingen zijn aangebracht in de volgende onderdelen van de aanwijzing:

  • In hoofdstuk 2, Bijzondere opsporingsbevoegdheden, paragraaf 2.5 Opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel, onderdeel Woningen, is de volgende zin geschrapt. ‘Ook het opnemen van vertrouwelijke communicatie in een penitentiaire inrichting, daaronder begrepen de bezoekersruimte in die inrichting, dient via de CTC ter toetsing te worden voorgelegd aan het College.’                      
  • In Hoofdstuk 5. Procedurele voorschriften; paragraaf 5.1: Centrale toetsingscommissie, legt de officier van justitie de verplichting op om, na advies van de CTC, toestemming te vragen aan het College bij; het opnemen van vertrouwelijke communicatie met een technisch hulpmiddel in een woning of een daaraan gelijk te stellen ruimte, waaronder een penitentiaire inrichting (artt. 126l en 126s Sv).

Klik hier voor de geldende versie van de Aanwijzing.

Print Friendly and PDF ^