Wetsvoorstel uitbreiding Wet BIBOB bij Tweede Kamer ingediend

Op 4 maart 2019 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob bij de Tweede Kamer ingediend (voluit: Voor­stel van wet tot wij­zi­ging van de Wet be­vor­de­ring in­te­gri­teits­be­oor­de­lin­gen door het open­baar be­stuur in ver­band met di­ver­se uit­brei­din­gen van de toe­pas­sings­mo­ge­lijk­he­den daar­van als­me­de en­ke­le ove­ri­ge wij­zi­gin­gen). 

Achtergrond

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) geeft bestuursorganen de bevoegdheid om beschikkingen, subsidies en overheidsopdrachten te weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de beschikking, subsidie of overheidsopdracht zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen of om zwart geld wit te wassen. Het Landelijk Bureau Bibob kan bestuursorganen daarin adviseren. Het voorstel geeft een aantal uitbreidingen van deze wet. Zo zal de wet, wat betreft overheidsopdrachten, niet langer beperkt zijn tot bepaalde, als risicovol beschouwde, sectoren. Bestuursorganen krijgen meer bevoegdheden om zelf onderzoek te doen en het Landelijk Bureau Bibob kan verzoeken om advies afwijzen als het bestuursorgaan zijn mogelijkheden voor eigen onderzoek onvoldoende heeft benut.

Sectoren

Eén uitbreiding betreft de sectoren waarvoor de wet geldt. Dat zijn nu alleen de bouw, milieu en ICT – sectoren waarin vanouds integriteitsproblemen bestaan. Het voorstel is de wet te laten gelden voor alle sectoren, omdat er meer sectoren zijn met integriteitsrisico’s, zoals personenvervoer en zorg. Maar dat betekent nog niet dat zulke risico’s in alle sectoren spelen. De Afdeling advisering geeft aan dat de uitbreiding tot alle sectoren beter moet worden toegelicht.

Advies van Landelijk Bureau

Een ander voorstel ziet op het Landelijk Bureau Bibob. Dat Bureau onderzoekt op verzoek van gemeenten en andere overheden of er redenen zijn een vergunning, subsidie of overheidsopdracht te weigeren. Het voorstel is gemeenten vaker zelf onderzoek te laten doen en ze daarom toegang te geven tot meer informatiebronnen. De Afdeling advisering merkt op dat het Bureau gespecialiseerd is in integriteitsonderzoek; die deskundigheid wordt niet benut als gemeenten het onderzoek zelf gaan doen.

Geen schuld, toch later problemen

Verder is het voorstel dat gegevens uit een handhavingsprocedure altijd mogen worden gebruikt bij het beoordelen van een Bibob-verzoek op een later moment – ook als in die procedure geen bestuurlijke boete is opgelegd. Dit doorkruist de vaste lijn in de rechtspraak: die gaat ervan uit dat zulke gegevens geen rol meer mogen spelen, omdat de schuld niet is aangetoond. Ook dit voorstel moet nader worden toegelicht.

Voor meer informatie:

Print Friendly and PDF ^