Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 5 juni 2012 met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over het voorstel Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen (33.058).
Het voorstel is vandaag na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.
Het wetsvoorstel wijzigt de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES en stelt zowel een expliciete wettelijke beperking van de aansprakelijkheid van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als een bonusverbod voor staatsgesteunde ondernemingen voor.
In de huidige wet- en regelgeving is niet voorzien in een bijzondere regeling voor de aansprakelijkheid van de financiële toezichthouders, DNB en de AFM. De aansprakelijkheid wordt volgens het algemene regime van artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW) beoordeeld. Wel is in de jurisprudentie het handelen van de financiële toezichthouder enkele malen getoetst aan de specifieke norm van de ‘behoorlijk en zorgvuldig handelende toezichthouder’. Dit wetsvoorstel introduceert een expliciete wettelijke beperking van de aansprakelijkheid ten opzichte van het huidige aansprakelijkheidsregime voor de toezichthoudende taken van DNB en de AFM die voortvloeien uit Wft.
Tevens wordt met dit voorstel vastgelegd dat wanneer een financiële onderneming ten laste van de publieke middelen steun geniet, het uitkeren van variabele beloningen (bonussen) aan de bestuurders van die onderneming niet is toegestaan, alsmede dat de overige delen van de beloning worden bevroren. Dit voorstel heeft betrekking op zowel nieuwe als bestaande gevallen van steunverlening. Voor de bestaande gevallen is daarbij in overgangsrecht voorzien, waarin rekening is gehouden met de mate waarin de nieuwe regels voorzienbaar waren voor gesteunde ondernemingen en hun bestuurders.
Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.
Bron: website van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Klik hier voor meer informatie.
Print Friendly and PDF ^