Verdachte bestookte groot aantal particulieren die via het inmiddels failliete Vienalis een uitvaartverzekering hadden afgesloten als “incassobureau CIBJ” met ongefundeerde aanmaningen

Rechtbank Gelderland 12 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2066 Begin augustus 2014 zijn er bij de fraudehelpdesk van de Nederlandse Vereniging van Banken 115 meldingen gedaan van fraude met een uitvaartverzekering afgesloten bij het bedrijf naam 1 – een assurantietussenpersoon – uit Apeldoorn. Particulieren melden dat zij een aanmaning van € 125,- hebben gekregen uit naam van het Centraal Incassobureau Justitia (CIBJ). Op iedere brief prijkt het dossiernummer INC11543027. De aanmaningen/nota’s waren afkomstig van CIBJ, gevestigd aan de adres 2. De eigenaar van CIBJ is verdachte.

Naam 2 Drukkerij aan de adres 3 in Apeldoorn heeft in opdracht van CIBJ adres 2 4.500 brieven geprint vanaf een digitaal bestand, welk bestand is aangeleverd door verdachte. Door de directeur van de drukkerij werd het origineel, de brief waarvan hij 4.500 stuks heeft geleverd, overgelegd. Deze brief komt overeen met de valse nota’s die zijn aangetroffen bij de aangiften.

De nota’s zijn verstuurd door naam 3 BV. naam 3 heeft laten weten dat deze nota’s zijn aangeboden door CKB Incassobureau in Apeldoorn met als contactpersoon medeverdachte 1. Er zijn 3.625 enveloppen verzonden. De partij is als bulk aangeleverd aan het kantoor van naam 3 te Utrecht. Voorwaarde voor het aanleveren van bulk is dat de enveloppen hetzelfde zijn. De enveloppen waren allemaal voorzien van een stempel met de tekst ‘DRINGEND Direct openen!!’ in rode inktkleur.

Uit de verklaring van getuige komt naar voren dat verdachte de enveloppen ter verzending heeft aangebonden op donderdag 31 juli 2014.

Feiten

Acht personen hebben op 4 of 5 augustus 2014 een bedrag van € 125,- betaald op een rekening die op naam staat van verdachte. De rekening is door de ING geblokkeerd naar aanleiding van meldingen van fraude aan de fraudehelpdesk van de NVB.

Door een aantal personen, waaronder slachtoffer 7, slachtoffer 8, slachtoffer 10, slachtoffer 11, slachtoffer 12 en slachtoffer 13, is aangifte gedaan van oplichting. Zij zijn allen (voormalig) verzekerden via naam 1 en door de opmaak, inhoud en strekking van een brief/aanmaning van CIBJ, gedagtekend 5 augustus 2014, bewogen tot de afgifte van een geldbedrag ter hoogte van € 125,- wegens bemiddelingskosten.

De nota’s betreffen aanmaningen om binnen 48 uur € 125,- over te maken naar bankrekeningnummer rekeningnummer ten name van CIBJ in verband met bemiddelingskosten. Bij de nota’s zat telkens een kopie van een aanvraagformulier van een uitvaartverzekering van naam 1 op naam van de geadresseerde. Op de envelop was in rode kleur de tekst ‘DRINGEND Direct openen’ gestempeld.

Door een aantal personen, waaronder slachtoffer 1, slachtoffer 2, slachtoffer 3, slachtoffer 4, slachtoffer 5, slachtoffer 6, is aangifte gedaan van poging tot oplichting door middel van valse nota’s. De nota’s betreffen aanmaningen om binnen 48 uur € 125,- over te maken naar bankrekeningnummer rekeningnummer ten name van CIBJ in verband met bemiddelingskosten. Bij de nota’s zat telkens een kopie van een aanvraagformulier van een uitvaartverzekering van naam 1 op naam van de geadresseerde. Op de envelop was in rode kleur de tekst ‘DRINGEND Direct openen’ gestempeld.

Op 18 augustus 2015 heeft er een doorzoeking plaatsgevonden in de woning op het adres 2 in Apeldoorn, zijnde de woning van verdachte. Hierbij zijn stukken in beslag genomen, waaronder een brief van 5 augustus 2014 van de ING aan CIBJ inhoudende dat de bankrekening van CIBJ is geblokkeerd, een brief van registratie bij de KvK, een brief van de curator in het faillissement van naam 1 van 6 augustus 2014 – inhoudende dat de curator meedeelt dat hij geen vorderingen van naam 1 heeft gecedeerd, noch inschrijfformulieren heeft overhandigd – en verschillende retourzendingen van aanmaningen van € 125,- met vermelding niet meer woonachtig op dit adres.

Verder is er een overeenkomst van 21 juli 2014 tussen CIBJ en naam 4 aangetroffen inhoudende dat verdachte het cliëntenbestand van naam 1 koopt van naam 4 voor een bedrag van € 25.000,- (met een eerste betalingstermijn van € 3.000,-) en dat verdachte voor het incasseren van de bemiddelingskosten een eenmanszaak opricht met de naam CIBJ. Het gaat om een bestand van 3.000 cliënten die zijn geroyeerd en daarmee een bedrag van € 125,- zouden zijn verschuldigd.

In de woning van verdachte zijn ook 211 kopieën van uitvaartpolissen van verschillende cliënten van naam 1 in beslag genomen.

Namens de curator van naam 1 BV is aangifte gedaan van fraude. Op 5 augustus 2014 kwamen er diverse telefonische meldingen van voormalig verzekerden die via naam 1 een uitvaartverzekering hadden afgesloten. Deze verzekerden lieten weten van een incassobureau uit Apeldoorn genaamd CIBJ een brief ontvangen te hebben met daarin de mededeling dat zij nog geld aan gefailleerde verschuldigd zijn, welke vordering het CIBJ van de gefailleerde gekocht zou hebben. Bij deze brief waren stukken mee gezonden waaruit de rechtsverhouding met de betreffende verzekerde zou blijken. Hoe verdachte aan de formulieren komt waar klantgegevens op stonden, is de curator niet bekend. Wel is er kort vóór het faillissement van naam 1 in 2009 aangifte gedaan van diefstal van polissen met toebehoren.

Namens het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is aangifte gedaan, nu de opmaak van de door CIBJ verzonden aanmaningen lijkt op de opmaak die het CJIB in haar correspondentie gebruikt. Ook het logo van CIBJ lijkt sterk op het logo dat gebruikt wordt in de correspondentie van het CJIB. Het misbruik gaat volgens het CJIB ten koste van de geloofwaardigheid van het CJIB.

naam 4 heeft verklaard dat hij met een persoon hennepstekken heeft geruild voor paar verhuisdozen oud papier. Het waren papieren van een verzekeringsmaatschappij. Hij heeft in Apeldoorn geïnformeerd of er iemand was die iets met deze papieren kon. Via via kwam hij toen bij verdachte terecht. naam 4 heeft de papieren overgedaan aan verdachte en daar € 1.000,- voor gekregen.

Naam 4 herkent verdachte op foto 2 van de foto’s die door het observatieteam zijn gemaakt, zijnde een foto van verdachte.

Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gesteld dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan alle hem ten laste gelegde feiten. Ter zitting heeft de officier de bewijsmiddelen opgesomd en toegelicht.

Het standpunt van de verdediging

De zaak is bij verstek behandeld.

Beoordeling rechtbank

De rechtbank komt tot een bewezenverklaring van de aan verdachte ten laste gelegde feiten.

Bewezenverklaring

  • Feit 1: Opzettelijk gebruik maken van een vals geschrift als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd;
  • Feit 2: Poging tot oplichting, meermalen gepleegd;
  • Feit 3: Oplichting, meermalen gepleegd.

Strafoplegging

Gevangenisstraf van 8 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk en toewijzing van een aantal vorderingen van benadeelde partijen.

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Rechtbank Gelderland 12 april 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:2062

 

De medeverdachte wordt vrijgesproken van het medeplegen van valsheid in geschrift, oplichting en poging tot oplichting door het als incassobureau CIBJ toezenden van ongefundeerde aanmaningen aan particulieren in verband met bij het inmiddels failliete Vienalis afgesloten uitvaartverzekeringen.

Medeverdachte wordt in verband met een andere zaak veroordeeld wegens valsheid in geschrift tot een werkstraf 60 uren en tot schadevergoeding aan de benadeelde.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

 

Print Friendly and PDF ^