Uitspraken in beroepen boetes WW- en bijstandszaken

Op 19 december 2014 heeft de rechtbank Rotterdam een aantal uitspraken gedaan over boeteoplegging in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet werk en bijstand (WWB), waarbij het gaat om zogenoemde 100%-boetes op grond van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. De rechtbank volgt in deze zaken het toetsingskader uit de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 november 2014. In de meeste gevallen komt de rechtbank tot een matiging van het boetebedrag.

WW. Een boete van bijna € 15.000, waarbij sprake was opzettelijk verzwijgen van werkzaamheden, heeft de rechtbank gematigd tot € 7.500, omdat de opgelegde boete in absolute zin hoog is, omdat betrokkene daarnaast al hetzelfde bedrag moet terugbetalen, en omdat betrokkene een uitkeringsgeschiedenis heeft.

Klik hier voor de uitspraak.

WW. Een boete van € 8.795 wordt omgezet in een waarschuwing, omdat het niet tijdig melden van een voor betrokkene gunstig vonnis niet tot een benadeling van het UWV heeft geleid.

Klik hier voor de uitspraak.

WW. Een boete van ruim € 12.500 wegens onvolledige urenopgave en het na ziekte niet melden van werkzaamheden wordt gematigd tot € 4.000, omdat geen sprake is van opzet of grove schuld en ook de omstandigheden van betrokkene en zijn gezin aanleiding zijn voor matiging van de boete.

Klik hier voor de uitspraak.

WWB. Een bestuurlijke boete van ruim € 650 wegens het niet melden werkzaamheden blijft in stand.

Klik hier voor de uitspraak.

WWB. Een boete van ruim € 5.000 voor een echtpaar wegens het in eerste instantie door de vrouw verzwijgen van drie bankrekeningen wordt onder meer vanwege het ontbreken van opzet, de bijzondere persoonlijke omstandigheden van het echtpaar, en de aanvankelijke onwetendheid van de man gematigd tot € 1.500 voor de vrouw en € 150 voor de man. De rechtbank overweegt ook dat toepassing van het Boetebesluit socialezekerheidswetten niet mag leiden tot een hogere boete dan die volgens de WWB maximaal kan worden opgelegd.

Klik hier voor de uitspraak.

WWB. Een boete van € 8.730 wegens het verzwijgen van een woning in Turkije, wordt gematigd tot € 4.000, omdat er geen sprake is van opzet maar van grove schuld, en omdat sprake is van bijkomende omstandigheden die tot boetematiging leiden.

Klik hier voor de uitspraak.

WWB. Een boete van bijna € 8.000,-- wegens het niet opgeven van een andere uitkering wordt gematigd tot € 2.500, omdat geen sprake is van opzet of grove schuld, en omdat er onder meer sprake is van gezinsproblematiek. De rechtbank volgt niet het oordeel van de rechtbank Midden-Nederland van 26 augustus 2014 (ECLI:NL:RBMNE:2014:3785) over de inwerkingtreding van het Boetebesluit socialezekerheidswetten voor de bijstandswetgeving; het Boetebesluit socialezekerheids¬wetten is ook voor de WWB op 1 januari 2013 in werking getreden.

Klik hier voor de uitspraak.

WWB. Een boete van ruim € 23.000 wegens het niet opgeven van structurele stortingen op drie bankrekeningen wordt gematigd tot € 1.990, omdat de overtreding deels is begaan vóór 2013, toen een boete maximaal 10% van het benadelingsbedrag kon zijn, omdat er sprake is van verminderde verwijtbaarheid, omdat met de niet opgegeven stortingen schulden zijn afgelost, vanwege de hoogte van het terug te betalen bedrag en de zorg voor een kind. Het Boetebesluit socialezekerheidswetten is naar het oordeel van de rechtbank ook voor de WWB op 1 januari 2013 in werking getreden.

Klik hier voor de uitspraak.

Meer weten over punitieve sancties in sociale zekerheidswetten? Kom dan op donderdag 29 januari 2015 naar de Cursus Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude.
Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^