Tweede nota van wijziging Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit

Op 20 juni jl. heeft Minister Opstelten een tweede nota van wijziging inzake het Wetsvoorstel verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit aan de Tweede Kamer aangeboden.

Op basis van het tijdens het op 16 juni gehouden wetgevingsoverleg wordt in Artikel I, onderdeel K van het voorstel de strafbaarstelling van omkoping in de privé-sector (artikel 328ter Sr) uitgebreid tot gedragingen voorafgaand aan de dienstbetrekking of last, dan wel na beëindiging van die dienstbe- trekking of last

Daarnaast verduidelijkt de nota nog dat voor strafbaarheid ter zake van de in het vierde of vijfde lid bedoelde gedragingen vereist is dat het handelen of nalaten in strijd met de plicht heeft plaatsgevonden in de toekomstige of voormalige dienstbetrekking of bij de uitvoering van de toekomstige of voormalige last in verband waarmee het voordeel is aangenomen of aange- boden.

Artikel I van het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

In onderdeel K worden aan artikel 328ter twee leden toegevoegd, luidende:

4. Met gelijke straf wordt gestraft hij die in het vooruitzicht van zijn dienst- betrekking of optreden als lasthebber, indien de dienstbetrekking of het op- treden als lasthebber is gevolgd, een feit begaat als in het eerste lid om- schreven alsmede hij die dit feit begaat na zijn dienstbetrekking of optreden als lasthebber. 5. Met gelijke straf wordt gestraft hij die een feit als in het tweede lid om- schreven begaat jegens een persoon in het vooruitzicht van een dienst- betrekking of het optreden als lasthebber, indien deze dienstbetrekking of dit optreden als lasthebber is gevolgd alsmede hij die dit feit begaat jegens een persoon na diens dienstbetrekking of optreden als lasthebber.

Print Friendly and PDF ^