Schadevaststelling bij aansprakelijkheid voor misleidende beursberichten aan de hand van forward casting

Beleggers in Nederlandse beursvennootschappen proberen steeds vaker schade te verhalen die zij hebben geleden als gevolg van (beweerdelijk) misleidende berichtgeving. Een bekend en recent voorbeeld hiervan zijn de verschillende aansprakelijkheidsprocedures die aandeelhouders in Steinhoff hebben ingesteld tegen onder meer de vennootschap en haar (voormalige) bestuurders en commissarissen, omdat Steinhoff over de boekjaren 2015 en 2016 haar financiële positie (beweerdelijk) te gunstig heeft voorgesteld. De vennootschap die misleidende informatie publiceert of relevante informatie achterhoudt waardoor een misleidend beeld wordt gecreëerd, handelt onrechtmatig. Dit onrechtmatig handelen kan onder meer zijn gelegen in het publiceren van een misleidend prospectus (of andere misleidende informatie buiten het prospectus om) in het kader van een beursgang en/of emissie, het publiceren van misleidende financiële verslaggeving.

Lees verder:
Print Friendly and PDF ^