Project station Wormerveer kan doorgaan

Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem 27 augustus 2012, BX5756

De Haarlemse voorzieningenrechter wijst het verzoek af om de aan ProRail verleende omgevingsvergunning voor het project ‘Verbetering inhaling Wormerveer’ van het station te Wormerveer te schorsen.

Geldende milieu- en veiligheidseisen
 
Verzoekers die in de buurt van het station wonen, hebben bezwaar tegen de verplaatsing van het tankstation en de in- en uitrit van het parkeerterrein, en tegen het opwaarderen van de spoorwegovergang. Gelet op de afstand van de woningen tot de afleverzuil van het tankstation moet worden aangenomen dat geen omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu is vereist. Voor het tankstation geldt een meldingsplicht op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer. Er zijn geen aanknopingspunten te veronderstellen dat voor de activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is verleend, niet zal kunnen worden voldaan aan de geldende milieu- en veiligheidseisen. De voorzieningenrechter is er verder niet van overtuigd dat de Flora- en Faunawet in de weg staat aan de verplaatsing van het tankstation. Ook de overige door verzoekers aangevoerde gronden leveren onvoldoende grond op om de verleende omgevingsvergunning te schorsen.

Bron: de Rechtspraak
Print Friendly and PDF ^