Politie gaat boekje te buiten: Tapgesprekken in strijd met de waarheid gerelateerd in ambtsedig proces-verbaal

De rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar, verklaarde gisteren het Openbaar-Ministerie niet-ontvankelijk in haar vervolging. De beginselen van goede procesorde zijn in grove maten geschonden, zo oordeelde de rechtbank.

De verdenking in onderhavige zaak zag op het dealen van harddrugs. De raadsman van verdachte, Marcel Kikkert (Vallenduuk Advocaten), heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat het OM niet-ontvankelijk diende te worden verklaard in de vervolging. In het dossier bevinden zich uitgewerkte tapgesprekken, waarvan een negental ter terechtzitting zijn beluisterd. Hieruit is gebleken dat de rechtbank vanaf het begin af aan niet volledig en juist geïnformeerd is over de inhoud van de tapgesprekken. Deze handelswijze levert een evidente schending op van de beginselen van een goede procesorde en artikel 6 EVRM. Daarmee is sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a van het Wetboek van Strafvordering. Concluderend stelt de raadsman dat ernstig inbreuk is gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor op zijn minst met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Dit kan slechts niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie tot gevolg hebben.

De officier van justitie heeft zich op het standpunt gesteld dat niet-ontvankelijkheid van het OM niet aan de orde kan zijn. Zij heeft hiertoe aangevoerd dat de fouten ten aanzien van het uitwerken van de tapgesprekken niet opzettelijk zijn gemaakt. Hoe het heeft kunnen gebeuren is haar onbekend, maar zij gaat ervan uit dat een vergissing is begaan en dat sprake is van een misverstand. Voorts heeft zij aangevoerd dat de uitgewerkte tapgesprekken niet zijn neergelegd in een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal, maar slechts in een geschrift behorend bij een op ambtseed opgemaakt proces-verbaal.

De rechtbank stelt vast dat van de achttien uitgewerkte tapgesprekken er vier in strijd met de werkelijkheid zijn uitgewerkt, één onvolledig is uitgewerkt, één oncontroleerbaar is uitgewerkt. Daarnaast is sprake van het denatureren van in elk geval drie tapgesprekken. Dit betreft een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in artikel 359a Sv. De Officier van Justitie heeft o.a. aangegeven dat er sprake is van een vergissing.  De rechtbank kan de Officier van Justitie absoluut niet volgen in haar standpunt, te meer nu zij de term vergissing in enkelvoud bezigt. Het gaat hier echter om een groot aantal onjuist gerelateerde gesprekken, waarbij de onjuistheden geen onbeduidende details betreffen maar een voor verdachte zee belastende weergave van de gesprekken opleveren.

De rechtbank wijst in dit verband op tapgesprek 408 waar de eerste zinnen correct zijn weergegeven en pas op het moment dat wordt gesproken over het verstrekken van 4 gram, de rollen zo worden omgedraaid dat het lijkt alsof verdachte 4 gram verstrekt. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de onjuistheden in het proces-verbaal uitwerking tap klaarblijkelijk doelbewust zijn gerelateerd.

Op de juistheid van op ambtseed opgemaakte processen-verbaal moet de rechtbank - en uiteraard geldt dit evenzeer voor de andere deelnemers aan het strafproces - zonder meer kunnen vertrouwen. Om die reden is bij wet een bijzondere bewijskracht toegekend aan dergelijke processen-verbaal. Zeker in een geval van tapgesprekken, die niet zonder meer deel uit maken van het dossier, moet de rechtbank ervan uit kunnen gaan dat hetgeen door verbalisanten is uitgewerkt ook daadwerkelijk is gezegd. In deze zaak is gebleken dat de rechtbank hier niet van uit kan gaan.

De rechtbank acht dit vormverzuim zo ernstig dat er geen andere conclusie dan niet ontvankelijkheid van het OM kan volgen. Immers de verdachte heeft hiervan groot nadeel ondervonden. Er is - klaarblijkelijk doelbewust en met grove veronachtzaming van de belangen van verdachte -  aan het recht van verdachte op een eerlijke behandeling van zijn strafzaak in hoge mate tekort gedaan.

Vallenduuk Advocaten overweegt nadere stappen jegens de politie.

Voor meer informatie:

Print Friendly and PDF ^