Overdracht bevoegdheden Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme aan kansspelautoriteit per eind september

Het 'Besluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met de overdracht van bevoegdheden in het kader van de Wwft aan de kansspelautoriteit' treedt op 27 september in werking. Het strekt tot overdracht van bevoegdheden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan de kansspelautoriteit om te kunnen handhaven jegens de kansspelaanbieders op wie de Wwft betrekking heeft.

Deze overdracht vloeit logischerwijs voort uit de aanwijzing per 1 januari 2016 van de kansspelautoriteit als Wwft-toezichthouder op de kansspelbranche, een besluit dat reeds is aangekondigd in de Wijzigingswet financiële markten 2016. Het besluit strekt tot uitvoering van bovengenoemde aanwijzing en maakt het mogelijk voor de kansspelautoriteit om, in haar nieuwe rol als Wwft-toezichthouder, handhavend op te treden tegen overtredingen van de Wwft door kansspelaanbieders, door onder meer de mogelijkheid om een bestuurlijke boete of last onder dwangsom op te leggen.

Achtergrond

De kansspelautoriteit is in artikel 1, onderdeel e, van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aangewezen als toezichthouder op, kort gezegd, aanbieders van kansspelen in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wwft. Tot nu vallen alleen natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen (Wok) organiseren, binnen dit subonderdeel 16. Toezicht op hen werd voorheen uitgeoefend door De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en bepaalde categorieën medewerkers van DNB. Andere aanbieders van kansspelen vallen op dit moment nog niet onder het bereik van de Wwft. Indien het wetsvoorstel kansspelen op afstand tot wet wordt verheven en in werking treedt, worden aan artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, van de Wwft, toegevoegd de personen en vennootschappen die beroeps- of bedrijfsmatig kansspelen op afstand, in de zin van artikel 31 Wok, organiseren. Met de implementatie van de vierde witwasrichtlijn zal deze groep onder Wwft-toezicht gestelde kansspelaanbieders verder worden uitgebreid tot in beginsel alle aanbieders van kansspelen.

Toezicht op naleving van de Wok door de desbetreffende kansspelaanbieders, gebeurt door de kansspelautoriteit. De kansspelautoriteit beschikt bij uitstek over de kennis en expertise van de kansspelmarkt en de ontwikkelingen daarbinnen. Ook voor het Wwft-toezicht op deze branche zijn deze factoren van essentieel belang. Het concentreren van het toezicht op naleving van beide wetten door de onder Wwft-toezicht gestelde of te stellen kansspelaanbieders bij één toezichthouder, te weten de kansspelautoriteit, leidt naar verwachting tot effectiever toezicht. Dit brengt tevens overige positieve gevolgen teweeg, namelijk efficiencywinst en daardoor lagere kosten. De regering heeft daarom besloten dit onderdeel van het Wwft-toezicht op te dragen aan de kansspelautoriteit.

Tenuitvoerbrenging besluit

Ter uitvoering van het bovengenoemde besluit om het Wwft- toezicht op te dragen aan de kansspelautoriteit, is de kansspelautoriteit per 1 januari 2016 op grond van artikel 24, eerste lid, Wwft in het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, naast DNB, de Autoriteit Financiële Markten, het Bureau Financieel Toezicht en de Belastingdienst, aangewezen als toezichthouder.4 Zij is hiermee belast met het Wwft-toezicht op instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16°, Wwft. Om de taak van toezichthouder tevens een praktische invulling te geven, is het noodzakelijk dat de kansspelautoriteit ook beschikking heeft over de bijbehorende handhavingsbevoegdheden uit de Wwft. Daarom vindt met het onderhavige besluit de overdracht van deze bevoegdheden op grond van de Wwft aan de nieuwe toezichthouder plaats.

Overdracht van bevoegdheden

Het onderhavige besluit strekt ertoe dat de handhavingsbevoegdheden op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 Wwft worden overgedragen aan de kansspelautoriteit. Het gaat hierbij om de bevoegdheid tot het opleggen van een last onder dwangsom (artikel 26, eerste lid, Wwft) of een bestuurlijke boete (artikel 27, eerste lid, Wwft), de bevoegdheid om de hoogte van de bestuurlijke boete in bepaalde gevallen vast te stellen op ten hoogste twee maal het bedrag van het door de overtreding verkregen voordeel (artikel 28, vierde lid, Wwft) en het invorderen bij dwangbevel van de dwangsom en de bestuurlijke boete (artikel 29 Wwft).

Aan de overdracht zijn op grond van artikel 5, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, voorschriften verbonden. Het gaat hierbij om het verstrekken van inlichtingen aan de Minister van Financiën die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de Wwft, om bij te dragen aan de totstandkoming van procedurele afspraken met de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen met betrekking tot de handhaving, en om het maken van afspraken met andere Wwft-toezichthouders over onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling.

Uitvoerbaarheid

De kansspelautoriteit heeft een uitvoerbaarheidstoets op de aanwijzing als Wwft-toezichthouder uitgevoerd. Zij heeft aangegeven het Wwft-toezicht op de onder Wwft-toezicht gestelde kansspelaanbieders, met inbegrip van de overgedragen handhavingsbevoegdheden – die overigens goed aansluiten bij de bevoegdheden waarover zij op grond van de Wok al beschikt – goed te kunnen uitvoeren.

Print Friendly and PDF ^