Oplichting: waartoe, wie en hoe?

Oplichting is een opmerkelijk delict, in dier voege dat het enerzijds het bewerkstelligen van een bepaald gevolg strafbaar stelt, maar anderzijds de middelen waarmee dit gevolg bewerkstelligd moet zijn nader omschrijft. Het delict is dus enerzijds materieel, anderzijds formeel omschreven. Dat heeft consequenties voor de wijze waarop het ten laste gelegd wordt: uit de tenlastelegging moet blijken dat een ander op een in de wet als zodanig omschreven wijze is bewogen tot een aldaar met name genoemde prestatie. Zich op slinkse wijze ten koste van een ander een voordeel bezorgen is zonder meer niet strafbaar als oplichting.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^