Nog een reden voor beroep op zwijgrecht? Afwijzing vergoeding kosten raadsman vanwege bekennende verklaring.

Gerechtshof Arnhem 4 februari 2013, LJN BZ9323

Bij vonnis van de rechtbank van 22 november 2010 is de gewezen verdachte veroordeeld ter zake het seksueel binnendringen bij iemand beneden zestien jaar en verkrachting, meermalen gepleegd. Tegen dit vonnis heeft de gewezen verdachte hoger beroep ingesteld. Op 8 juli 2011 is verdachte overleden. Bij arrest van 24 mei 2012 heeft het gerechtshof te Arnhem het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van verdachte wegens diens overlijden. De zaak is derhalve geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel en zonder dat toepassing is gegeven aan 9a Sr.

Door de raadsman van verdachte is een verzoek strekkende tot toekenning van een vergoeding ex artikel 591 Sv ingediend voor de door verzoeker ten behoeve van het onderzoek en de behandeling der zaak gemaakte kosten, zijnde de kosten van het opstellen van een rapportage door het recherchebureau PD Recherche alsmede de kosten van het opstellen van een rapportage door een forensisch psycholoog. Het verzoek strekt tevens tot toekenning van een vergoeding ex artikel 591a Sv in de kosten van de raadsman, vermeerderd met de kosten voor het indienen en behandelen van het verzoekschrift en het gelijktijdig ingediend verzoek ex artikel 89 Sv.

Overwegingen hof

Kosten rapportages recherchebureau PD Recherche en forensisch psycholoog

Het hof is van oordeel dat de op verzoek van de gewezen verdachte uitgebrachte rapportages van het recherchebureau PD Recherche en van de forensisch psycholoog, het belang van het onderzoek niet hebben gediend. De opdrachten tot het opstellen van bedoelde rapportages zijn eerst na het veroordelend vonnis van de rechtbank te Utrecht gegeven. Nu de zaak in hoger beroep vervolgens is geëindigd wegens het overlijden van de gewezen verdachte, zijn beide rapporten niet gebruikt. Ook overigens is niet gebleken dat de rapporten het belang van het onderzoek hebben gediend. Het verzoek zal in zoverre worden afgewezen.

Kosten raadsman

Het hof constateert dat de gewezen verdachte naar aanleiding van een tegen hem gedane aangifte op 6 april 2009 een verklaring heeft afgelegd ten overstaan van de verbalisanten en dat hij daarbij heeft bekend zich schuldig te hebben gemaakt aan de aan hem verweten gedragingen. De raadsman heeft gesteld dat die van het bewijs uitgesloten had dienen te worden, nu het recht op effectieve rechtsbijstand van de gewezen verdachte is geschonden. Wat daarvan ook zij, bij de vraag of er gronden van billijkheid aanwezig zijn voor het toekennen van een schadevergoeding, kan het hof die verklaring meewegen.

Alle omstandigheden in aanmerking genomen, met name ook de door de gewezen verdachte afgelegde bekennende verklaring, acht het hof geen gronden van billijkheid aanwezig voor toekenning van de gevraagde vergoeding. Het hof zal daarom het verzoek ook in zoverre afwijzen.

Gelet op de landelijke aanbeveling inzake verzoekschriften schade- vergoeding kan in het onderhavige geval als vergoeding voor kosten verbonden aan de indiening en behandeling van dit verzoekschrift en het tegelijkertijd ingediende verzoekschrift ex artikel 89 van het Wetboek van Strafvordering worden toegewezen € 540,= (inclusief BTW).

Conclusie

Het hof kent aan verzoeker toe een vergoeding uit ’s Rijks kas ten bedrage van € 540 als vergoeding voor kosten verbonden aan de indiening en behandeling van onderhavig verzoekschrift en het tegelijkertijd ingediende verzoekschrift ex artikel 89 Sv, gelast de tenuitvoerlegging daarvan en wijst af hetgeen meer of anders is verzocht.

 

Lees hier de volledige uitspraak.

Print Friendly and PDF ^