Nieuwe druk 'Fiscaal straf- en strafprocesrecht'

Op 4 september is een nieuwe uitgave van het boek Fiscaal straf- en strafprocesrecht uitgekomen. Auteurs van het boek zijn Wim Valkenburg en Henk van der Werff.

De doelstelling van het boek is de belangrijkste strafrechtelijke- en strafprocesrechtelijke bepalingen uit de AWR 1998 van commentaar te voorzien. De strafrechtelijke aansprakelijkheid voor fiscale gedragingen wordt besproken, onder andere in relatie tot de misdrijven uit het commune strafrecht.

Getracht is om daarnaast een beeld te geven van de theorie en de praktijk van de fiscale fraudebestrijding in Nederland en de rol die de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie op dit terrein spelen. De taken en bevoegdheden van, en de afstemming tussen beide instanties komen aan bod. In een apart hoofdstuk is bovendien aandacht geschonken aan de internationale samenwerking bij het bestrijden van fiscale fraude. Het boek wordt afgesloten met een korte beschouwing waarin enkele algemene zaken en ontwikkelingen in het fiscale strafrecht nog eens op een rijtje worden gezet.

Dit overzicht maakt duidelijk dat een aantal thema’s buiten beschouwing wordt gelaten. Zo is in het boek weinig terug te vinden over het fiscale strafrecht in de douanesfeer, fraudemethoden of analyses over de beste aanpak van fiscale fraude. Evenmin treft men in dit boek uitgebreide beschouwingen over de fiscale boete aan, tenzij er een duidelijke relatie bestaat met het fiscaal strafrechtelijke afdoeningstraject.

In het boek is niet volstaan met louter een beschrijving van de aangegeven onderwerpen. Getracht is juist om de thema’s op een wetenschappelijk verantwoorde wijze ook van commentaar te voorzien. Aldus is het boek goed bruikbaar voor zowel de rechtspraktijk als het onderwijs.

Klik hier voor het bekijken van de inhoudsopgave.

Over de auteurs

  • Wim Valkenburg (1960) studeerde Nederlands recht, afstudeerrichting strafrecht, aan de toenmalige Katholieke Hogeschool Tilburg. Van 1986 tot 2003 was hij verbonden aan de vakgroep strafrechtswetenschappen van de Katholieke Universiteit Brabant waar hij in 1993 promoveerde op het onderwerp ‘Het bezwaarschrift tegen de dagvaarding’. Van 1994 tot 1999 was hij rechterplaatsvervanger in de Rechtbank Breda en vanaf 1999 tot 2003 raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. In 2003 maakte hij de overstap naar de rechterlijke macht. Op dit moment is hij senior raadsheer en voorzitter van de afdeling strafrecht in genoemd hof. Daarnaast is hij part-time docent bij de SSR. Van zijn hand verschenen diverse boeken, commentaren en artikelen over het fiscale strafrecht en de fiscale boeten.
  • Henk van der Werff (1958) studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met afstudeerrichtingen privaatrecht en strafrecht. Van 1985 tot 1998 werkte hij in verschillende functies bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst. In 1998 stapte hij over naar het Openbaar Ministerie in Amsterdam en werkte daar als officier van justitie in verschillende hoedanigheden. Van 2002 tot en met 2005 is hij als officier van justitie uitgezonden geweest naar Curaçao. Na zijn terugkeer in Nederland werkte hij wederom bij het Amsterdamse Parket en vanaf 2007 bij het Functioneel Parket in zowel leidinggevende- als inhoudelijke functies. Naast zijn huidige werkzaamheden bij het Functioneel Parket is hij part-time docent bij de SSR en verricht hij werkzaamheden voor het Amsterdamse Ressortsparket en het Curaçaose Openbaar Ministerie. Hij publiceerde meermalen op het terrein van het fiscale strafrecht, laatstelijk in 2013 met het boek getiteld: Internationale rechtshulp en het fiscale delict.

Praktisch

Druk:  5
ISBN: 9789013088526
Verschijningsdatum: 4 sep 2014
Aantal pagina's: 408

Klik hier om het boek via Kluwer te bestellen.

Op dinsdag 25 november verzorgt Henk van der Werff samen met Wiebe de Vries de Basiscursus Fiscaal Strafrecht.

Tijdens deze basiscursus maken deelnemers kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalrechtelijke leerstukken die daarmee verband houden. Naast de materiële en formele regels van het fiscale strafrecht wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen het fiscaal strafprocesrecht en (commune) strafprocesrecht.

Concreet zullen leerstukken als het uni via-beginsel, samenloop, daderschap en deelneming en ook opzet en schuld de revue passeren en onderwerpen als het strekkingsvereiste, pleitbaar standpunt en sfeerovergang, toegesneden op specifieke fiscale situaties. Voorts wordt aandacht geschonken aan de verschillende aspecten van de opsporing en handhaving van fiscale delicten.

Print Friendly and PDF ^