Nederlands Juristenblad Aflevering 33, 28 september 2012

Vooraf

 • Tom Barkhuysen, Openbaarheid van bestuur

Wetenschap

 • Gina de Graaff en Alinda Vermeer, De staat moet nu echt effectieve maatregelen nemen

Focus

 • Frans Pennings, Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB
 • Joop Voetelink en Martin Fink, Het Enrica Lexie-incident

Opinie

 • Alex Brenninkmeijer, Recept voor een verstoorde relatie tussen overheid en burger

O&M

 • Gerard Lewin, Rechtspraak naar waarheid: een morele plicht?

Rubrieken

Rechtspraak

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 • EHRM 29 juni 2012, zaaknr. 27396/06
 • EHRM 10 juli 2012, LJN BX7343 (SGP/Nederland)

Hoge Raad (strafkamer)

 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3807
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX4491
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3864
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3862
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3828

Hoge Raad (belastingkamer)

 • HR 14 september 2012, LJN BX7157
 • HR 14 september 2012, LJN BV8952

Centrale Raad van Beroep

 • CRvB 30 augustus 2012, LJN BX6459
 • CRvB 11 september 2012, LJN BX7174
 • CRvB 13 september 2012, LJN BX7285

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

 • CBB 28 augustus 2012, LJN BX7256

Boeken

 • A. den Exter, M. Buijsen, Rationing health care Hard choices and unavoidable trade-offs
 • Prof. mr. C.A. Schwarz, Inleiding tot het nieuwe BV-recht De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012
 • mr. J.S. Kortmann, prof. dr. mr. C.J.M. Klaassen, Causaliteitsperikelen
 • Ernst-Ulrich Petersmann, International Economic Law in the 21st Century Constitutional Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public Goods
 • A. Alsulaiman, Nederlands-Arabisch juridisch glossarium

Tijdschriften

Algemeen

 • Ars Aequi KwartaalSignaal Bijlage bij Ars Aequi september 2012, nr. 124

Burgerlijk(proces)recht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012

Fiscaal recht

 • Forfaitair 25e jrg. nr. 227, sept. 2012
 • Weekblad voor Fiscaal Recht 141e jrg. nr. 6967, 13 sept. 2012

Handels- & economisch recht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • European Company Law Volume 9, issue 4, aug. 2012
 • Rechtsgeleerd magazijn Yhemis 173e jrg. nr. 4, aug. 2012
 • Tijdschrift voor Bouwrecht Nr. 9, sept. 2012

Jeugd-, relatie- & erfrecht

 • WPNR 143e jrg. nr. 6942, 8-15 sept. 2012

Omgevingsrecht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Tijdschrift voor Bouwrecht Nr. 9, sept. 2012

Privacy

 • Advocatenblad 92e jrg. nr. 12, 6 sept. 2012

Rechtspleging & procesrecht

 • Rechtsgeleerd magazijn Themis 173e jrg. nr. 4, aug. 2012

Staats- & bestuursrecht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Netherlands Administrative Law Library (www.nall.nl)
 • Nieuw juridisch Weekblad 11e jrg. nr. 266, 12 sept. 2012

Straf (proces)recht, penitentiair recht & criminologie

 • Advocatenblad 92e jrg. nr. 12, 6 sept. 2012
 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Forfaitair 25e jrg. nr. 227, sept. 2012

Wetgeving

Staatsblad

 • Aanvulling VwEU in verband met ESM
 • Wederzijdse erkenning strafvonnissen
 • Aanpassing uitkeringsduur politieke ambtsdragers

Nieuwe wetsvoorstellen

 • Recidive rijden onder invloed van drugs
 • Wet Natuurbescherming
 • Transgenders
 • Identiteitsfraude en vaststelling identiteit verdachten/veroordeelden
 • Tolken en vertalers in strafzaken
 • Verruiming gronden voorlopige hechtenis
 • Verticale integratie zorg
 • Veredelingsvrijstelling
 • OR scholingssysteem
 • Vrijheid van meningsuiting

Vervolgstukken

 • Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet
 • Aanbestedingswet 20..
 • Aanpassing bestuursprocesrecht
 • Afname biometrische gegevens van een vreemdelingIntrekking
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Bestuurlijke boete meldingsplichten rijkssubsidies
 • Delegatie in SZW-wetgeving
 • Sanctiebeleid SZW
 • Beperking ziekteverzuim vangnetters
 • Internationale administratieve samenwerking belastingheffing
 • Bijstand aan de Europese Commissie bij fraude controles

Nota’s, rapporten & verslagen

 • Malafide uitzendbureaus
 • Asielbeleid Sudan
 • Parlementaire Vergadering Raad van Europa
 • Parlementaire betrokkenheid besluitvorming EFSF/ESM
 • Fiches Nieuwe commissievoorstellen
 • PRIPs
 • Verzekeringsbemiddeling
 • btw-fraude
 • Aansprakelijkheid investeringsgeschillen
 • Belastingfraude
 • Wetenschappelijke informatie
 • Landelijk Halt
 • Werkdruk kinderrechters
 • Ontslagrecht en WW
 • Emancipatiebeleid
 • Status Berichtenbox bedrijven
 • Medische paragraaf GBL
 • Woningcorporaties

Nieuws

 • Strafkamer Hoge Raad verduidelijkt nieuwe selectiecriteria aan de poort
 • Actieve openbaarheid sleutel tot vertrouwen in democratie
 • Orde verscherpt financieel toezicht
 • Justitiebegroting 2013
 • Gedwongen orgaanverwijdering en gedwongen draagmoederschap

Universitair Nieuws

 • Promoties
 • Scriptie

Personalia

Agenda

16 11 2012 Sdu Mediationcongres 2012

29 en 30 11 en 13 12 2012 Jurisprudentielunch IE

07 12 2012 Najaarsvergadering NVvP

Print Friendly and PDF ^