Nederlands Juristenblad Aflevering 33, 28 september 2012

Vooraf

 • Tom Barkhuysen, Openbaarheid van bestuur

Wetenschap

 • Gina de Graaff en Alinda Vermeer, De staat moet nu echt effectieve maatregelen nemen

Focus

 • Frans Pennings, Twintig jaar Internationale Kamer van de CRvB
 • Joop Voetelink en Martin Fink, Het Enrica Lexie-incident

Opinie

 • Alex Brenninkmeijer, Recept voor een verstoorde relatie tussen overheid en burger

O&M

 • Gerard Lewin, Rechtspraak naar waarheid: een morele plicht?

Rubrieken

Rechtspraak

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

 • EHRM 29 juni 2012, zaaknr. 27396/06
 • EHRM 10 juli 2012, LJN BX7343 (SGP/Nederland)

Hoge Raad (strafkamer)

 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3807
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX4491
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3864
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3862
 • HR 28 augustus 2012, LJN BX3828

Hoge Raad (belastingkamer)

 • HR 14 september 2012, LJN BX7157
 • HR 14 september 2012, LJN BV8952

Centrale Raad van Beroep

 • CRvB 30 augustus 2012, LJN BX6459
 • CRvB 11 september 2012, LJN BX7174
 • CRvB 13 september 2012, LJN BX7285

College van Beroep voor het Bedrijfsleven

 • CBB 28 augustus 2012, LJN BX7256

Boeken

 • A. den Exter, M. Buijsen, Rationing health care Hard choices and unavoidable trade-offs
 • Prof. mr. C.A. Schwarz, Inleiding tot het nieuwe BV-recht De belangrijkste wijzigingen per 1 oktober 2012
 • mr. J.S. Kortmann, prof. dr. mr. C.J.M. Klaassen, Causaliteitsperikelen
 • Ernst-Ulrich Petersmann, International Economic Law in the 21st Century Constitutional Pluralism and Multilevel Governance of Interdependent Public Goods
 • A. Alsulaiman, Nederlands-Arabisch juridisch glossarium

Tijdschriften

Algemeen

 • Ars Aequi KwartaalSignaal Bijlage bij Ars Aequi september 2012, nr. 124

Burgerlijk(proces)recht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012

Fiscaal recht

 • Forfaitair 25e jrg. nr. 227, sept. 2012
 • Weekblad voor Fiscaal Recht 141e jrg. nr. 6967, 13 sept. 2012

Handels- & economisch recht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • European Company Law Volume 9, issue 4, aug. 2012
 • Rechtsgeleerd magazijn Yhemis 173e jrg. nr. 4, aug. 2012
 • Tijdschrift voor Bouwrecht Nr. 9, sept. 2012

Jeugd-, relatie- & erfrecht

 • WPNR 143e jrg. nr. 6942, 8-15 sept. 2012

Omgevingsrecht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Tijdschrift voor Bouwrecht Nr. 9, sept. 2012

Privacy

 • Advocatenblad 92e jrg. nr. 12, 6 sept. 2012

Rechtspleging & procesrecht

 • Rechtsgeleerd magazijn Themis 173e jrg. nr. 4, aug. 2012

Staats- & bestuursrecht

 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Netherlands Administrative Law Library (www.nall.nl)
 • Nieuw juridisch Weekblad 11e jrg. nr. 266, 12 sept. 2012

Straf (proces)recht, penitentiair recht & criminologie

 • Advocatenblad 92e jrg. nr. 12, 6 sept. 2012
 • Ars Aequi 61e jrg. nr. 9, sept. 2012
 • Forfaitair 25e jrg. nr. 227, sept. 2012

Wetgeving

Staatsblad

 • Aanvulling VwEU in verband met ESM
 • Wederzijdse erkenning strafvonnissen
 • Aanpassing uitkeringsduur politieke ambtsdragers

Nieuwe wetsvoorstellen

 • Recidive rijden onder invloed van drugs
 • Wet Natuurbescherming
 • Transgenders
 • Identiteitsfraude en vaststelling identiteit verdachten/veroordeelden
 • Tolken en vertalers in strafzaken
 • Verruiming gronden voorlopige hechtenis
 • Verticale integratie zorg
 • Veredelingsvrijstelling
 • OR scholingssysteem
 • Vrijheid van meningsuiting

Vervolgstukken

 • Handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond in de Grondwet
 • Aanbestedingswet 20..
 • Aanpassing bestuursprocesrecht
 • Afname biometrische gegevens van een vreemdelingIntrekking
 • Normalisering rechtspositie ambtenaren
 • Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten
 • Bestuurlijke boete meldingsplichten rijkssubsidies
 • Delegatie in SZW-wetgeving
 • Sanctiebeleid SZW
 • Beperking ziekteverzuim vangnetters
 • Internationale administratieve samenwerking belastingheffing
 • Bijstand aan de Europese Commissie bij fraude controles

Nota’s, rapporten & verslagen

 • Malafide uitzendbureaus
 • Asielbeleid Sudan
 • Parlementaire Vergadering Raad van Europa
 • Parlementaire betrokkenheid besluitvorming EFSF/ESM
 • Fiches Nieuwe commissievoorstellen
 • PRIPs
 • Verzekeringsbemiddeling
 • btw-fraude
 • Aansprakelijkheid investeringsgeschillen
 • Belastingfraude
 • Wetenschappelijke informatie
 • Landelijk Halt
 • Werkdruk kinderrechters
 • Ontslagrecht en WW
 • Emancipatiebeleid
 • Status Berichtenbox bedrijven
 • Medische paragraaf GBL
 • Woningcorporaties

Nieuws

 • Strafkamer Hoge Raad verduidelijkt nieuwe selectiecriteria aan de poort
 • Actieve openbaarheid sleutel tot vertrouwen in democratie
 • Orde verscherpt financieel toezicht
 • Justitiebegroting 2013
 • Gedwongen orgaanverwijdering en gedwongen draagmoederschap

Universitair Nieuws

 • Promoties
 • Scriptie

Personalia

Agenda

16 11 2012 Sdu Mediationcongres 2012

29 en 30 11 en 13 12 2012 Jurisprudentielunch IE

07 12 2012 Najaarsvergadering NVvP

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF