Minister wil scherpere koers IGZ met nadruk op handhaving

De IGZ is op dit moment niet volledig in staat om toezicht te houden conform de Toezichtvisie IGZ, aldus Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De IGZ zal haar slagkracht dan ook op verschillende fronten moet verbeteren. Dat is de boodschap van een brief die de minister zond aan de Tweede Kamer. Schippers wil de IGZ een scherpere koers laten varen waarin meer de nadruk wordt gelegd op handhaving. Deze intensivering zal plaatsvinden onder het motto: Scherper toezien op veilige zorg.

Zo zal de IGZ zal de komende jaren vaker ter plaatse inspecteren of de zorg kwalitatief niet door de bodem zakt. Dat inspecteren doet zij in principe onaangekondigd. Wanneer aankondiging noodzakelijk is, zal het bezoek onaangekondigde elementen bevatten. Daarnaast gaat het aantal bezoeken dat een inspecteur aflegt omhoog. Naast onaangekondigde bezoeken heeft de IGZ de afgelopen periode ook gebruik gemaakt van inspectiebezoeken door mystery guests.

Naast dat de IGZ haar instrumentarium sneller inzet dient deze inzet eenduidig te zijn. De IGZ zal hiertoe de voorspelbaarheid in de inzet van het handhavingsinstrumentarium versterken. Hierbij gaat de IGZ er systematisch op toezien dat opgelegde verbeteringen ook daadwerkelijk worden nagevolgd. De IGZ stelt daarbij heldere eisen aan ondertoezichtstaanden en legt maatregelen op wanneer verbeteringen uitblijven.

Extra mogelijkheden voor de IGZ in haar handhavingspraktijk: Wanneer de IGZ strafrechtelijke feiten tegenkomt doet zij aangifte bij het Openbaar Ministerie. Knelpunten in de handhavingspraktijk van de IGZ wil Schippers oplossen door toevoeging van de volgende mogelijkheden in het tuchtrecht:

  • de mogelijkheid voor de IGZ om zorgverleners die handelen in strijd met een opgelegde schorsing aan te pakken, bijvoorbeeld via bestuursrechtelijke handhaving;
  • de mogelijkheid om via een voorlopige voorziening of een uitbreiding van het bevel direct een voorlopig beroepsverbod op te leggen bij een ernstig vermoeden dat betrokkene de volksgezondheid schaadt of dreigt te schaden (momenteel kan een bevel alleen worden gegeven bij onverantwoorde zorg door zelfstandig gevestigde beroepsbeoefenaren);
  • de mogelijkheid voor de tuchtrechter om een beroepsverbod op te leggen, zodat de betrokkene ook niet meer in opdracht van een BIG-geregistreerde voorbehouden handelingen mag uitoefenen. 

Een belangrijk instrument voor de IGZ is tot slot het aanspreken van bestuurders van zorgorganisaties die steken laten vallen.

Print Friendly and PDF ^