Klagen over nemo tenetur? Niet langer bij de beklagrechter!

Op 12 februari jl. heeft de strafkamer van de Hoge Raad een opzienbarende uitspraak gedaan over de (on)mogelijkheid om te klagen over schending van het nemo tenetur-beginsel (het beginsel dat niemand is gehouden bewijs tegen zichzelf te leveren) in het kader van de beklagprocedure ex art. 552a Sv. De Hoge Raad heeft bepaald dat deze procedure een dermate summier karakter draagt dat daarin niet kan worden geklaagd over de onrechtmatigheid van gebruik voor het bewijs van hetgeen door de inbeslagneming is verkregen. Voor behandeling van een klacht over een mogelijke schending van het nemo tenetur-beginsel bij die inbeslagneming is daarom ook geen plaats. De Hoge Raad lijkt met deze beschikking te breken met zijn eerdere recente jurisprudentie waaruit (impliciet) volgde dat een mogelijke schending van genoemd beginsel wel kon worden getoetst door de raadkamer in beklagzaken. De consequenties van de uitspraak zijn verstrekkend.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^