‘Kent het niet tijdig opgeven en motiveren van getuigenverzoeken vanaf 1 juli 2014 een (nog hogere) strafvorderlijke prijs?’

Eerder werd uitgebreid aandacht besteed aan de wijze waarop de Hoge Raad het verdedigingsbelang vanaf 1 juli 2014 lijkt te willen invullen. De auteur gaf toen reeds aan dat de Hoge Raad in zijn arresten van 1 juli 2014 ook ten aanzien van andere aspecten meer dan slechts een overzicht heeft lijken te willen bieden van de stand van het recht. De Hoge Raad heeft de bestaande jurisprudentie willen herijken en die herijking zou over een aantal jaren wel eens als een trendbreuk kunnen worden gezien. Naast de scherpere toets van het verdedigingsbelang zouden andere trendbreuken kunnen liggen op hetgeen aan tijdigheid en motivering van de verzoeken verlangd wordt. Ook ten aanzien van de invulling van het noodzaakcriterium in relatie tot het aannemelijk maken van een alternatief scenario valt naar aanleiding van de nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad het nodige interessants te concluderen. De auteur geeft in deze bijdrage enkele bespiegelingen rond de thema’s tijdigheid en motivering.

Lees verder:

Rick Robroek verzorgt op vrijdag 14 november 2014 de cursus Schuld & Verwijtbaarheid in Straf- en Bestuursrecht. Tijdens deze cursus worden vanuit strafrechtelijk én bestuurlijk perspectief de problematische aspecten rond schuld en verwijtbaarheid besproken. Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^