Jurisprudentie Wabo en milieu

De Wabo is nu bijna drie jaar in werking. In dit artikel wordt jurisprudentie besproken over de uitleg van milieu-uitspraken in het kader van de Wabo. Sinds de inwerkingtreding van de Wabo geldt voor milieurechtspraak beroep in twee instanties. Omdat er ter zake nog weinig uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) zijn, betreffen de meeste hierna te bespreken uitspraken uitspraken van rechtbanken. In dit artikel wordt bezien in hoeverre de rechtbanken zich conformeren aan dan wel afwijken van de bestaande jurisprudentie van de Afdeling. Weliswaar kan er hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank, maar de verwachting is dat dit slechts in een beperkt aantal gevallen zal gebeuren, aangezien de rechtbanken veelal verwijzen naar (vaste) jurisprudentie van de Afdeling.

Print Friendly and PDF ^