Jaaroverzicht 2012 Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland

FIU Nederland ontvangt op grond van de wet ter voorkoming van witwassen en terrorisme financiering (WWFT) ongebruikelijke transacties van meldplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren, autohande- laren en notarissen. FIU analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten ze als verdacht door te melden aan de opsporing.

Uit het jaaroverzicht blijkt dat in 2012 in totaal 209.239 meldingen van ongebruikelijke transacties zijn ontvangen en dat 23.834 transacties in 2012 na onderzoek verdacht zijn bevonden en ter kennis zijn gebracht van opsporingsinstanties. Het aantal ongebruikelijke transacties is gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit houdt verband met een sterke stijging van het aantal subjectieve meldingen die onder andere veroorzaakt wordt door ontwikkelingen binnen de money transfer-sector. Zo is bijvoorbeeld sprake van aanscherping van het meldbeleid op advies van de toezichthouder. Dit leidde in 2012 tot meer money transfer-meldingen.

Verdachte transacties worden door de opsporing gebruikt als signaal dat er mogelijk criminele activiteiten plaatsvinden. Daarnaast heeft de opsporing de mogelijkheid via de Landelijk Officier Witwassen een verzoek tot informatie aan FIU Nederland te richten. Op deze wijze kan gericht naar transactie informatie worden gevraagd bij FIU Nederland.

Het is niet inzichtelijk in welke mate signalen van FIU Nederland door de opsporing worden gebruikt. Uit het Jaarverslag blijkt wel dat in 2012 bijna 1.100 informatie verzoeken via de Landelijk Officier Witwassen aan FIU Nederland zijn gericht en beantwoord.

Op de website van FIU Nederland worden bijna wekelijks strafrechtelijke cases geplaatst die relevant kunnen zijn voor zowel melders als opsporing.

FIU is sinds 1 januari 2013 beheersmatig binnen de Nationale Politie gepositioneerd, maar is geen onderdeel van de Nationale Politie. Conform internationale regelgeving functioneert FIU namelijk als een zelfstandig orgaan.

Print Friendly and PDF ^