Internetconsultatie Boetebeleidsregel ACM 2014

Afgelopen vrijdag zijn de Boetebeleidsregels ACM 2014 ter internetconsultatie voorgelegd.

De boetebeleidsregels zijn nu nog geregeld in de boetebeleidsregels 2013, gebaseerd op de Instellingswet ACM. Deze beleidsregels voorzien niet in harmonisering van alle bestaande regels omtrent het opleggen van een bestuurlijke boete. De Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de ACM te houden markttoezicht voorziet daar wel in.

In de boetebeleidsregels wordt bepaald hoe de ACM de hoogte van een bestuurlijke boete moet vaststellen. Doel van de beleidsregel is het wegnemen van bestaande sectorale verschillen in de systematiek van boeteoplegging. De boetebeleidsregels kennen een onderscheid in boetecategorieën, afhankelijk van de aard van de overtreding en het wettelijk boetemaximum dat op die boete is gesteld. Bepalingen met betrekking tot de boeteoplegging op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied worden, net als in de boetebeleidsregels 2013, in een afzonderlijk hoofdstuk geregeld. Zij kennen een eigen systematiek. Ook wordt de reikwijdte van de beleidsregel uitgebreid tot alle wetgeving die onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken valt.

De introductie van het onderscheid in drie boetesystematieken en de uitbreiding van de reikwijdte leiden niet tot significante materiële wijzigingen ten opzichte van de boetebeleidsregels 2013. De algemene doelstelling blijft dezelfde, namelijk dat de hoogte van de boete evenredig is met het oog op de gepleegde overtreding en voldoende afschrikwekkend is voor zowel de overtreder als andere potentiële overtreders.

De maatregelen ter verhoging van de wettelijke boetemaxima, die de Minister van EZ heeft aangekondigd in zijn brief van 11 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 622, nr. 19), is uitdrukkelijk niet verwerkt in deze beleidsregel. Dat gebeurt op het moment dat het daartoe strekkende wetsvoorstel van kracht wordt.

Print Friendly and PDF ^