Hof Arnhem-Leeuwarden behandelt klacht over niet vervolgen oud-rechter

Bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem, is op grond van artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering een klacht ingediend gericht tegen de beslissing van het Openbaar Ministerie om een oud-rechter niet te vervolgen voor ambtelijke omkoping in de Chipshol-zaak. De klacht is ingediend door (directeuren van) Chipshol.

De oud-rechter is inmiddels wel vervolgd voor meineed in de Chipshol-zaak. De rechtbank Utrecht heeft bij vonnis van 23 november 2012 de oud-rechter vrijgesproken van meineed. Het Openbaar Ministerie heeft hoger beroep tegen dit vonnis ingesteld. Dit hoger beroep in de strafzaak zal worden behandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De behandeling van de klacht gericht tegen het niet vervolgen voor ambtelijke omkoping betreft een raadkamerprocedure ex artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.

Ambtsbericht

Naar aanleiding van de ingediende klacht heeft de advocaat-generaal (vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie in hoger beroep) op verzoek een schriftelijk verslag aan het hof uitgebracht. Daartoe heeft de advocaat-generaal zich gewend tot de officier van justitie die de zaak eerder in behandeling heeft gehad. Deze heeft de aan de klacht ten grondslag liggende stukken laten lichten.

Naar aanleiding van die stuken en de klacht heeft de officier van justitie een ambtsbericht aan de advocaat-generaal opgesteld, waarin een advies over de afdoening van de klacht wordt gegeven. In het schriftelijk verslag heeft de advocaat-generaal over de gang van zaken gerapporteerd en adviseert hij het hof over de te nemen beslissing op de klacht.

Het hof heeft inmiddels besloten om klagers en beklaagde ter zitting te horen. Deze zitting vindt plaats op dinsdag 16 april a.s. Ter zitting wordt de klacht behandeld door de raadkamer van het gerechtshof (drie raadsheren, bijgestaan door een griffier). Daarnaast is de advocaat-generaal aanwezig. Klagers en beklaagde en hun advocaten mogen ook ter zitting aanwezig, maar zijn daartoe niet verplicht.

Besloten zitting

De behandeling van de klacht zal plaatsvinden achter gesloten deuren.

De beslissing wordt ook niet in het openbaar uitgesproken, maar wordt schriftelijk gedaan. De beslissing wordt in beginsel binnen zes weken na de zitting naar de betrokkenen verstuurd.

Bron: de Rechtspraak

Print Friendly and PDF ^