Het nieuwe opsporen en melden van marktmisbruik

Op 12 juni 2014 is de Europese Verordening marktmisbruik (hierna: Market Abuse Regulation of MAR) gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Met ingang van 3 juli 2016 is deze verordening van toepassing in de Europese Unie. De nationale marktmisbruikbepalingen die zijn opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft) en het Besluit marktmisbruik Wft missen vanaf dat moment toepassing. De reikwijdte van de MAR sterkt zich uit tot alle financiële instrumenten die worden verhandeld – of waarvoor toelating tot de handel is aangevraagd - op een gereglementeerde markt of MTF. Daarnaast is de verordening van toepassing op alle financiële instrumenten waarvan de koers of waarde afhankelijk is van, of van invloed is op, deze financiële instrumenten. Ook instrumenten die verhandeld zullen worden op de nieuwe handelsfaciliteit die MiFID II zal introduceren, de OTF, zijn alvast opgenomen in de verordening. Uit overweging 8 van de verordening blijkt dat het toepassingsgebied alle gedragingen en acties omvat die invloed kunnen hebben op genoemde financiële instrumenten, ongeacht of zij plaatsvinden op een handelsplatform.

Eén van de verplichtingen die met de toepassing van de MAR wijzigt, is het opsporen en melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik. De regels hieromtrent zijn neergelegd in art. 16 MAR.

De meldplicht gold reeds in Nederland op grond van art. 5:62 Wft voor beleggingsondernemingen. De meldplicht uit art. 16 MAR bepaalt dat wanneer een normadressant een redelijk vermoeden heeft dat wordt gehandeld in strijd met het verbod op handel met voorwetenschap of in strijd met het verbod op marktmanipulatie, die (rechts)persoon verplicht is dat vermoeden onverwijld te melden bij de AFM. Hiernaast introduceert art. 16 MAR een (actieve) opsporingsplicht naar marktmisbruik voor normadressanten.

In deze bijdrage wordt ingegaan op de reikwijdte en inhoud van de verplichtingen uit art. 16 MAR en de bijbehorende uitvoeringsregels (ook wel technische standaarden genoemd). De uitvoeringsregels zijn opgesteld door ESMA6 en worden vastgesteld door de Europese Commissie. Op het moment van schrijven zijn de uitvoeringsregels nog niet vastgesteld; het voorliggend artikel verwijst dus naar de concept uitvoeringsregels.

Lees verder:

 

Meer weten over de (gevolgen van) het nieuwe Europese marktmisbruik-regime voor Nederland? Kom dan op Dinsdag 11 oktober 2016 naar de Cursus Marktmisbruik.

Klik hier voor meer informatie.

 

Print Friendly and PDF ^