'Het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF)'

Dit artikel analyseert de juridische uitdagingen waarvoor OLAF, opgericht in 1999, op dit ogenblik staat. Vier thema’s treden daarbij op de voorgrond: onderzoeksbevoegdheden, procedurewaarborgen, controle en rechtsbescherming. Daarbij wordt dieper ingegaan op de betekenis en impact van verschillende, door het Handvest van de grondrechten van de EU gewaarborgde grondrechten, zoals het recht op eerbiediging van het privéleven, het recht om te worden gehoord, het recht op inzage in het dossier en het recht op een doeltreffende voorziening in rechte. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^